Trung tâm Nghiên cứu Khoa học sự sống

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sự sống được thành lập năm 2006 trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Sinh học phân tử và Công nghệ tế bào (thành lập năm 2001) và Trung tâm Đa dạng sinh học và Phát triển bền vững (thành lập năm 2003). Trung tâm có chức năng và nhiệm vụ:

  • Phát triển các nghiên cứu và ứng dụng về lĩnh vực sinh học phân tử và công nghệ tế bào.

  • Điều tra, nghiên cứu ứng dụng và tư vấn về lĩnh vực Bảo tồn và phát triển Đa dạng sinh học, Sinh học môi trường.

  • Hỗ trợ trực tiếp cho công tác đào tạo cán bộ khoa học ở trình độ đại học và sau đại học thuộc lĩnh vực Khoa học sự sống (Sinh học, Công nghệ sinh học, Sinh học môi trường và Đa dạng sinh học).

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên