Giới thiệu chung

Khoa Toán – Cơ - Tin học - Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập từ năm 1956.

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa là nghiên cứu, đào tạo đại học và sau đại học các ngành/chuyên ngành thuộc các lĩnh vực Toán học, Cơ học và Tin học. Ở bậc đại học, Khoa  đào tạo các ngành Toán học (hệ chuẩn và hệ cử nhân khoa học tài năng), ngành Toán  - Tin, ngành Máy tính và Khoa học thông tin (hệ chuẩn và hệ chất lượng cao), ngành Khoa học dữ liệu. Ở bậc đào tạo Sau đại học, Khoa có 10 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ (Toán giải tích, Đại số và lí thuyết số, Hình học – Tô pô, Phương pháp toán sơ cấp, Toán ứng dụng, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, Cơ sở toán học cho tin học, Khoa học dữ liệu, Cơ học vật rắn, Cơ học chất lỏng) và 9 chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ (Toán giải tích, Đại số và lí thuyết số, Hình học – Tô pô, Phương trình vi phân và tích phân, Toán ứng dụng, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, Cơ sở toán cho tin học, Cơ học vật rắn, Cơ học chất lỏng). Ngoài ra, Khoa còn phối hợp với Trường Đại học Giáo dục đào tạo sinh viên ngành Sư phạm Toán học trong 3 năm đầu và phụ trách giảng dạy các học phần về toán cho sinh viên toàn Đại học Quốc gia Hà Nội.

Khoa Toán - Cơ - Tin học được tổ chức thành 7 bộ môn (Giải tích, Đại số - Hình học - Topo, Toán học tính toán và Toán ứng dụng, Xác suất - Thống kê, Phương trình vi phân và hệ động lực, Cơ học, Tin học), 01 phòng thí nghiệm Khoa học dữ liệu và Tổ văn phòng. Đội ngũ cán bộ hiện tại là 81 người, trong đó có 4 giáo sư, 12 phó giáo sư, 4 tiến sĩ khoa học và 54 tiến sĩ. Hàng năm các cán bộ của Khoa công bố khoảng gần 80 bài báo khoa học trong đó có khoảng hơn 60 bài thuộc danh mục ISI/Scopus.


  • Website cựu sinh viên