Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khả năng ứng dụng của quang phổ laser Raman để xác định một số hidrocacbon thơm trong chiết phẩm dầu mỏ Việt Nam.

  • Nghiên cứu tính chất quang của bán dẫn vùng cấm rộng A2B6 pha tạp các kim loại chuyển tiếp, đất hiếm và tìm hiểu khả năng ứng dụng của chúng.

  • Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang của Vật liệu nano: Au, Ag, Cu, …Vật lý laser xung cực ngắn và ứng dụng xung cực ngắn trong thông tin quang sợi

  • Nghiên cứu hiệu ứng Quang học phi tuyến SHG để khảo sát tính chất quang bề mặt Vật liệu.

  • Nghiên cứu các tính chất quang của Random laser (laser ngẫu nhiên).

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên