Nghiên cứu khoa học

Các hướng nghiên cứu chính

- Vật lý tính toán, mô phỏng và mô hình hóa (Computational Physics, Simulation and Modelling):

  • Tính toán mô phỏng trong Vật lý năng lượng cao (vd. Lattice QCD).

  • Tính toán mô phỏng trong khoa học Vật liệu.

  • Tính toán mô phỏng và mô hình hóa trong Lý-Sinh.

  • Tính toán symbolic trong VLLT và VL Toán.

  • Tính toán mô phỏng và mô hình hóa các hiện tượng kinh tế xã hội.

  • Các thuật toán số, tính toán song song.

- Các phần mềm chuyên dụng và phần mềm mã nguồn mở cho Vật lý;

- Toán học hiện đại cho Vật lý lý thuyết;

- Xây dựng các hệ đo lường điều khiển, xử lý tín hiệu số (Digital Signals Processing), hệ thống nhúng (Embedded Systems).

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên