Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiên cứu

  • Nghiên cứu các vật liệu perovskite sắt điện, sắt từ;

  • Các vật liệu oxide ứng dụng trong chuyển đổi năng lượng;

  • Lý thuyết các hệ vật điện tử tương quan mạnh;

  • Lý thuyết các hệ spin thấp chiều.

Các phương pháp, mô hình nghiên cứu:

  • Phương pháp nguyên lý ban đầu để tính toán cấu trúc điện tử của vật liệu;

  • Phương pháp tích phân phiếm hàm, Hàm Green phụ thuộc nhiệt độ để tính toán tính chất nhiệt động của các hệ từ tính sử dụng các mô hình Heisenberg, Ising, Hubbard…

  • Phương pháp trường trung bình động (Dynamical Mean Field) áp dụng cho hệ điện tử tương quan mạnh trong mô hình Hubbard.

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên