Giới thiệu chung

Phòng Kế hoạch- Tài chính là đơn vị có chức năng tham mưu giúp việc Hiệu trưởng thực hiện xây dựng kế hoạch tài chính; quản lý tài chính, kế toán, thanh quyết toán; công tác báo cáo tài chính.

Cùng với lịch sử phát triển của Trường Đại học Tổng hợp trước đây – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ngày nay, Tập thể cán bộ phòng Kế hoạch – Tài chính đã luôn luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc lập kế hoạch dự toán cũng như cấp phát, thanh toán các khoản thu chi kịp thời, đúng chế độ.

  • Website cựu sinh viên