Đại học

Quyết định 4051/QĐ-ĐHQGHN Về việc sửa đổi Quy định về xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế ban hành theo Quyết định số 3599/QĐ-ĐHQGHN ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Công văn số 6058/BGDĐT-KHTC về việc đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện Chương trình tiên tiến.

Quy định 3599 về xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế.

Quyết định 1505/QĐ-TTg Phê duyệt đề án " Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học Việt Nam giai đoạn 2008-2015".

- Quy chế đào tạo đại học ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN

- Quy chế đào tạo đại học ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc ĐHQGHN  

  • Website cựu sinh viên