Văn Bản pháp quy về xây dựng

STT

Ký hiệu

 Ngày ban hành

 Trích yếu

1

45/2013/QH13

29/11/2013

Luật Đất đai

2

50/2014/QH13

18/06/2014

Luật Xây dựng

3

79/2014/NĐ-CP

31/07/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

4

124/2014/NĐ-CP

29/12/2014

Sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

5

15/2015/NĐ-CP

14/02/2015

Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

6

30/2015/NĐ-CP

17/03/2015

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

7

32/2015/NĐ-CP

25/03/2015

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

8

37/2015/NĐ-CP

22/04/2015

Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

9

44/2015/NĐ-CP

5/06/2015

Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

10

03/2015/TT-BKHĐT

5/06/2015

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

11

59/2015/NĐ-CP

18/06/2015

Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

12 Số: 68/2012/NĐ-CP 9/12/2012 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng
13 Số: 10/2013/TT-BXD 25/07/2013 Thông tư  Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
14 Số: 10/2014/TT-BXD 7/11/2014 Thông tư Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ
15 15/2013/NĐ-CP 2/06/2013 Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng
16 26/2013/NĐ-CP 29/3/2013 Nghị định Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng
  • Website cựu sinh viên