• Tiến sĩ Khoa học môi trường
 • Tiến sĩ Môi trường đát và nước
 • Tiến sĩ Kỹ thuật môi trường
 • Thạc sĩ Môi trường và phát triển bền vững (Ứng dụng)
 • Thạc sĩ Môi trường và phát triển bền vững (Nghiên cứu)
 • Thạc sĩ kỹ thuật môi trường
 • Thạc sĩ Địa lý
 • Thạc sĩ Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý
 • Thạc sĩ Quản lý đất đai (định hướng nghiên cứu)
 • Thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Thạc sĩ Quản lý đất đai (định hướng ứng dụng)
 • Tiến sĩ Địa lý