Khoa học công nghệ

I. Đối với đề tài, dự án nghiên cứu khoa học

1.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012.(chi tiết xem tại đây)

2.

Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020.(chi tiết xem tại đây)

3.

Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.(chi tiết xem tại đây)

4.

Thông tư số 06/2012/TT-BKHCN ngày 12/3/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọngđiểm cấp nhà nước.(chi tiết xem tại đây)(Phụ lục)

5.

Thông tư số 08/2012/TT-BKHCN ngày 02/4/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước.(chi tiết xem tại đây)(Phụ lục)

6.

Quy định về việc xây dựng và quản lý các Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư (Kèm theo Quyết định số 14/QĐ-BKHCN ngày 08/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).(chi tiết xem tại đây)

7.

Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bố dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.(chi tiết xem tại đây)

8.

Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 4/10/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước.(chi tiết xem tại đây)

9.

Quyết định số 14/2008/QĐ-BKHCN ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹphát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ.(chi tiết xem tại đây)

10.

Thông tư liên tịch số 85/2004/TTLT/BTC-BKHCN ngày 20/8/2004 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án KH &CN được ngân sách Nhà nước hỗ trợ và có thu hồi kinh phí.(chi tiết xem tại đây)

11.

Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính về quy định chế độ công tácphí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhànước đảm bảo kinh phí.(chi tiết xem tại đây)

12.

Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ công tácphí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.(chi tiết xem tại đây)

13.

Thông tư số 12/2009/TT-BKHCN ngày 08/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước.(chi tiết xem tại đây)

14.

Quyết định số 1895/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/6/2010: Quyết định về việc Ban hành hướng dẫn quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội.(chi tiết xem tại đây)(Phụ lục)

15.

Quyết định số 4096/QĐ-ĐHQGHN ngày 12/11/2013 của Giám đốc ĐHQGHN về việc điều chỉnh quy định đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án nghiên cứu trong hoạt động Khoa học và Công nghệ ở ĐHQGHN.(chi tiết xem tại đây)

16.

Quyết địnhSố: 5104/QĐ-ĐHKHTNngày 08/12/2013Về việc ban hành Hướng dẫn xét chọn, tổ chức thực hiện và nghiệm thuđề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở(chi tiết xem tại đây)

II. Đối với trang thiết bị khoa học

17.

Luật số 38/2009/QH12: Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2009.(chi tiết xem tại đây)

18.

Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấuthầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng.(chi tiết xem tại đây)

19.

Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.(chi tiết xem tại đây)

20.

Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh.(chi tiết xem tại đây)

21.

Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu.(chi tiết xem tại đây)

22.

Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.(chi tiết xem tại đây)

23.

Hướng dẫn số 1658/HD-KHCN-KHTC ngày 04/6/2010: Hướng dẫn xây dựng và thực hiện dự án đầu tư ở Đại học Quốc gia Hà Nội.(chi tiết xem tại đây)

24.

Hướng dẫn số 2184/HD-KHCN ngày 23/7/2010: Hướng dẫn tạm thời quản lý trang thiết bị và các phòng thí nghiệm ở Đại học Quốc gia Hà Nội.(chi tiết xem tại đây)

III. Đối với sở hữu trí tuệ, giải thưởng khoa học công nghệ, …

25.

Luật KHCN số 29/2013/QH13ngày 18/6/2013.(chi tiết xem tại đây)

26.

Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11, ngày 29/11/2005.(chi tiết xem tại đây)

27.

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 36/2009/QH12, ngày 19/6/2009.(chi tiết xem tại đây)

28.

Thông tư số 14/2010/TT-BKHCN ngày 26/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.(chi tiết xem tại đây)(Phụ lục)

29.

Quyết định số 2635/QĐ-BKHCN ngày 26/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu".(chi tiết xem tại đây)

30.

Quyết định số 3348/QĐ-KHCN ngày 30/9/2009 của Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quy định về Giải thưởng Khoa học - Công nghệ của ĐHQGHN.(chi tiết xem tại đây)

 

  • Website cựu sinh viên