Hợp tác quốc tế

A. Danh mục hệ thống các văn bản hành chính và văn thư lưu trữ

1. Các văn bản do các cơ quan nhà nước ban hành

STT

Ký hiệu

Ngày tháng ban hành

Cơ quan

 

ban hành

Trích yếu nội dung

1

Nghị định 58/2001/NĐ-CP

24/8/2001

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Quản lý và sử dụng con dấu

2

Nghị định 31/2009/NĐ-CP

01/4/2009

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Sử đổi, bổ sung một số điều của NĐ 58/2001/NĐ-CP

3

Nghị định 110/2004/NĐ-CP

08/4/2004

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Công tác văn thư

4

TT liên tịch 55/2005/TTLT-BNV-VPVP

06/5/2005

Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ

Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

5

TT 01/2011/TT-BNV

19/01/2001

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

6

TT 07/2012/TT-BNV

22/11/2012

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ vànộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan

7

TT 04/2013/TT-BNV

16/4/2013

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn xâydựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

 

2. Văn bản do ĐHQGHN ban hành

STT

Ký hiệu

Ngày tháng

 

ban hành

Cơ quan

 

ban hành

Trích yếu nội dung

 

 

 

 

 

 

3. Văn bản do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ban hành

STT

Ký hiệu

Ngày tháng ban hành

Cơ quan

 

ban hành

Trích yếu nội dung

1

QĐ 2100/QĐ-HC-ĐN

28/5/2012

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Quy định về mức thu phí sử dụng hội trường tại 19 Lê Thánh Tông

2 QĐ 4293/QĐ-KHTN 03/10/2013 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Quy định về việc quản lý và sử dụng xe ô tô

 

B. Danh mục hệ thống các văn bản quản lý hợp tác quốc tế 

1. Các văn bản pháp quy do các cơ quan nhà nước ban hành

STT

Ký hiệu

Ngày tháng ban hành

Cơ quan

 

ban hành

Trích yếu nội dung

1

47/2014/QH13

01/5/2015

Ủy ban thường vụ Quốc hội

Lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

2

21/2001/NĐ-CP

28/5/2001

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

3

TT 04/2002/TTLT/

BCA-BNG

29/01/2002

Bộ Công An, Bộ Ngoại Giao

Hướng dẫn Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnhnhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại VN.

4

Thông tư 15/2003/TT-BGD&ĐT

31/3/2003

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ Quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hoá, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

5

136/2007/NĐ-CP

17/8/2007

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Nghị định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dânViệt Nam

6

TT 27/2007/TT-BCA

29/11/2007

Bộ Công An

Hướng dẫn cấp, sửa đổi bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước

7

NĐ34/2008/NĐ-CP

25/3/2008

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

8

TT 08/2008/TT-BLĐTBXH

10/6/2008

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

9

TT 08/2009/TTLT/

BCA-BNG

6/10/2009

Bộ Công An, Bộ Ngoại giao

Hướng dẫn việc cấp HCPT và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị địnhsố 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của CP về xuất nhập cảnh của công dân VN

10

TT 103/2010/TT-BTC

19/7/ 2010

Bộ Tài chính

Thông tư Quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”.

11

TT 01/2010/TT-BTC

06/01/2010

Bộ Tài chính

Thông tư Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước

12

QĐ 52/2002/ QĐ-BGD&ĐT

26/12/2002

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định công nhận văn bằng của người Việt Nam do nước ngoài cấp (Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT).

13

QĐ 76/2010/QĐ-TTg

30/11/2010

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Quy định về việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

14

Nghị định 46/2011/NĐ-CP

17/6/2011

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung NĐ 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008

15

CV 371/A37-P2

06/9/2011

Cục Quản lý XNC, Bộ Công An

Giải quyết thủ tục XNC cho người nước ngoài

16

TT 31/2011/TT-BLĐTBXH

03/11/2011

Bộ LĐTB&XH

Hướng dẫn về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN.

17

NĐ 65/2012/NĐ-CP

2012

Chính phủ

Sửa đổi đối tượng cấp hộ chiếu công vụ: cán bộ, công chức; HCPT có giá trị 10 năm

18

TT 102/2012/TT-BTC

21/6/2012

Bộ Tài Chính

Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do NSNN bảo đảm kinh phí.

19

CV 460-CV/TU

14/9/2012

Thành ủy HN

V/v tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạm dừng các đoàn đi công tác nước ngoài

20

CV 8743/VPCP-QHQT

01/112012

VP Chính phủ

v/v thực hành tiết kiệm trong đi công tác nước ngoài

21

TT 02/2013/TT-BNG

25/6/2013

Bộ Ngoại giao

Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực

22

TT 07/2013

30/01/2013

Bộ Công an

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của TT 27/2007/TT-BCA

23

QĐ 33/1999/QĐ-BGD&ĐT

25/8/1999

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy chế công tác người nước ngoài học tại VN

24

TT 03/2014/TT-BGDĐT

25/02/2014

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

 

2. Danh mục các văn bản do ĐHQGHN ban hành

STT

Ký hiệu

Ngày tháng

 

ban hành

Cơ quan

 

ban hành

Trích yếu nội dung

1

4474/ QĐ-ĐHQGHN

10/12/2013

ĐHQGHN

Quy định về quản lý hoạt động đào tạo liên kết quốc tế ở ĐHQGHN

2

1275/QĐ-ĐHQGHN

03/5/2013

ĐHQGHN

Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, HCCV tại ĐHQGHN

3

4616/QĐ-ĐHQGHN

08/12/2014

ĐHQGHN

Quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tể của Đại học Quốc gia Hà Nội

4

4848/QĐ-ĐHQGHN

18/12/2017

ĐHQGHN

Quy định về thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội

 

3. Danh mục các văn bản do Trường ĐHKHTN ban hành

STT

Ký hiệu

Ngày tháng

 

ban hành

Cơ quan

 

ban hành

Trích yếu nội dung

1

340/QĐ-HCĐN

06/02/2013

Trường ĐHKHTN

Quy định về quản lý hợp tác quốc tế của Trường Đại học Khoa học Tư nhiên

2

2208/QĐ-KHTN

28/06/2016

Trường ĐHKHTN

Quy định tạm thời về quản lý sinh viên trao đổi tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên


  • Website cựu sinh viên