• Quang học
  • Vật lý chất rắn
  • Vật lý địa cầu
  • Vật lý lý thuyết và vật lý toán
  • Vật lý nguyên tử
  • Vật lý nhiệt
  • Vật lý vô tuyến và điện tử