CÁC HÌNH THỨC HỢP TÁC PHỔ BIẾN

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có mối quan hệ quốc tế với trên 20 trường đại học và viện nghiên cứu nổi tiếng của các nước trên thế giới. Trong 10 năm đổi mới Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có trên 50 dự án, đề tài lớn nhỏ được quốc tế tài trợ.

Hoạt động HTQT thường được thực hiện dưới các hình thức sau đây:

  1. Hợp tác quốc tế trong đào tạo 

    Tìm nguồn học bổng do nước ngoài tài trợ cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh. Trao đổi sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, thực tập sau tiến sĩ.

  2. Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học
  • Ta và bạn cùng tiến hành nghiên cứu đề tài khoa học chung về một vấn đề cụ thể; cùng tổ chức hội thảo, cùng viết chung bài báo khoa học, cùng hướng dẫn nghiên cứu sinh...
  • Trao đổi cán bộ khoa học ngắn hạn: đi dự hội nghị, tham quan thực tập 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng.
  • Tổ chức hội thảo khoa học chung giữa ta và bạn, các lớp đào tạo, huấn luyện ngắn hạn, dài hạn, có cấp chứng chỉ.
  • Hợp tác quốc tế trong việc tăng cường và hiện đại hóa trang thiết bị và trao đổi kinh nghiệm quản lý.

Các dự án lớn ngoài phần đào tạo, bạn tài trợ kinh phí để tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường như: mua sách, tạp chí, tài liệu khoa học, mua máy tính, phần mềm, nhà, xưởng, dụng cụ, thiết bị nghiên cứu hiện đại cho các phòng thí nghiệm, nhằm thực hiện đề tài NCKH trong một lĩnh vực nào đó.

  • Website cựu sinh viên