• Tiến sĩ Hóa sinh học
 • Tiến sĩ Di truyền học
 • Tiến sĩ Vi sinh vật học
 • Tiến sĩ Côn trùng học
 • Tiến sĩ Sinh lý học người và động vật
 • Thạc sĩ Công nghệ Sinh học
 • Thạc sĩ Sinh học
 • Tiến sĩ Động vật học
 • Tiến sĩ Sinh lý học thực vật
 • Thạc sĩ Di truyền học
 • Tiến sĩ Thực vật học
 • Thạc sĩ Sinh học thực nghiệm