Sau đại học

- Quy chế Đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014
- Hướng dẫn Tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ tại ĐHQGHN số 297/HĐ-ĐHQGHN ngày 03/02/2017
- Quy chế Đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017
- Hướng dẫn Thực hiện Quy chế đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN số 123/HD-ĐHQGHN ngày 09/01/2018
  • Website cựu sinh viên