Thông báo !

Trang http://hus.edu.vn là trang thông tin lưu trữ cũ từ 01/4/2013.
Trang thông tin mới đã được chuyển về địa chỉ http://hus.vnu.edu.vn

Xin mời xem Hướng dẫn truy cập:


Hướng dẫn truy cập:

  1. Click Để chuyển tới trang mới http://hus.vnu.edu.vn.
  2. Click Xem thông tin cũ trên : http://hus.edu.vn/.