Học sinh, sinh viên

I. Các quy chế, quy định về Công tác sinh viên

    1. Các Quy định có liên quan về công tác HSSV

-  Quy chế công tác học sinh sinh viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội (Quyết định số 32/QĐ-CT&HSSV  ngày05/01/2017)

Quy chế Công tác sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 5 tháng 4 năm 2016

Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 12/8/2015 về Quy chế đánh giá điểm rèn luyện đối với sinh viên đại học chính quy 

-  Quy định công tác học sinh sinh viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội (Quyết định số 5248/QĐ-CT&HSSV  ngày 27/12/2014)

Quy định công tác học sinh sinh viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội (Quyết định số 2875/QĐ-CT&HSSV  ngày 18/8/2009)

Quy định về công tác học sinh sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2007.

    2. Các Quy định có liên quan về Học phí

-Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

- Thông tư liên tịch Bộ Giáo dục Đào tạo - Bộ Tài Chính - Bộ Lao động Thương binh xã hội số 09/2016/BGDDT-BTC-BLDTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị  định  86/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/10/2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí, đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021.

Nghị  định  86/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/10/2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí, đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021.

Quy định về học phí các bậc học năm học 2012 - 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Quy định về học phí các bậc học năm học 2014 - 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

    3.  Các Quy định có liên quan về Học bổng

Quy định về học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội ( Quyết định số 5249/QĐ-CT&HSSV  ngày 27/12/2014)  và Công văn của ĐHQGHN về việc kết quả học tập để xét học bổng

- Quy định về học bổng Khuyến khích học tập của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

    4. Các Quy định thông báo về chế độ chính sách

- Thông báo về công tác học sinh sinh viên học kì 1 năm học 2022 - 2023

- Thông báo về công tác học sinh sinh viên học kì 2 năm học 2022 - 2023

II. Các quy chế về đào tạo

- Quy chế đào tạo Đại học

Quy chế đào tạo Sau đại học

  • Website cựu sinh viên