Học sinh - Sinh viên

Các tài liệu, biểu mẫu của Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

I. Dành cho học sinh THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên

II. Dành cho sinh viên 

Sinh viên thực hiện các thủ tục hành chính thông qua cổng thông tin điện tử  trực tuyến (gọi tắt là hệ thống hỗ trợ hành chính trực tuyến một cửa) tại địa chỉ https://student.hus.vnu.edu.vn/ . Sau khi đăng nhập, sinh viên cập nhật hồ sơ cá nhân và có thể tạo các yêu cầu tới các phòng ban chức năng để được hỗ trợ về thủ tục hành chính theo hướng dẫn gửi kèm theo hoặc trong mục Hướng dẫn tạo yêu cầu. Chi tiết hướng dẫn hệ thống hỗ trợ hành chính trực tuyến một cửa tại đây. Sinh viên quên mật khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại đây.

  • Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào hệ thống hỗ trợ hành chính trực tuyến một cửa tại địa chỉ https://student.hus.vnu.edu.vn/

 - Tên đăng nhập: Mã sinh viên

 - Mật khẩu: Mật khẩu khởi tạo (mục Tài khoản truy cập Email của cổng đào tạo tại địa chỉ https://daotao.vnu.edu.vn/)

  • Bước 2: Sinh viên vào Menu/ Quản lý yêu cầu, chọn Tạo yêu cầu (khi đăng nhập lần đầu tiên, sinh viên vào mục cập nhật hồ sơ để thực hiện cập nhật ảnh hồ sơ 3x4...).
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, sinh viên chọn Ghi để hệ thống tự động gửi yêu cầu đến các phòng ban chức năng tương ứng hỗ trợ.
  • Bước 4: Sinh viên theo dõi tiến trình của yêu cầu để biết yêu cầu đã được hoàn thành hay chưa. Khi trạng thái yêu cầu hiển thị “Đã xong”, sinh viên nhận kết quả tại các phòng ban chức năng tương ứng hỗ trợ.

Đối với các thủ tục hành chính trực tiếp, sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ https://daotao.vnu.edu.vn/ để tải các mẫu đơn (mục Danh mục tài liệu biểu mẫu) hoặc các mẫu đính kèm khi nhà trường có thông báo. Sinh viên điền đầy đủ các mục trong mẫu đơn và nộp về các phòng ban tương ứng theo thông báo của nhà trường. Sinh viên theo dõi và nhận lại kết quả trong thời gian từ 3 đến 5 ngày làm việc.

III. Dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh

IV. Tài liệu dùng chung

  • Website cựu sinh viên