• Thạc sĩ Khoa học đất
 • Tiến sĩ Thủy văn học
 • Tiến sĩ Khí tượng học
 • Tiến sĩ Hải dương học
 • Thạc sĩ Ngành Khí tượng học
 • Thạc sĩ Ngành Hải dương học
 • Thạc sĩ Ngành Thủy văn học
 • Thạc sĩ Địa chất môi trường
 • Thạc sĩ Địa chất học
 • Thạc sĩ Khoáng vật học và Địa hóa học
 • Tiến sĩ Địa chất học
 • Tiến sĩ Thạch học khoáng vật và địa hóa
 • Thạc sĩ Khoa học môi trường
 • Thạc sĩ Môi trường và phát triển bền vững - Định hướng nghiên cứu
 • Thạc sĩ Môi trường và phát triển bền vững - Định hướng ứng dụng
 • Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường
 • Tiến sĩ Khoa học môi trường
 • Tiến sĩ Môi trường đất và nước
 • Tiến sĩ Khoa học đất
 • Tiến sĩ Kỹ thuật môi trường