Tệp và hình ảnh

1. Logo HUS (Ai, PDF, PNG, JPEG)

2. Slider thuyết trình 

  • Website cựu sinh viên