• Kĩ thuật điện tử và tin học
  • Vật lý
  • Công nghệ kỹ thuật hạt nhân
  • Khoa học vật liệu