• Học sinh Trường Chuyên KHTN góp ý:

+ Phiếu lấy khảo sát ý kiến của học sinh về môn học giảng dạy  tại Trường THPT chuyên KHTN

+ Phiếu lấy khảo sát ý kiến của học sinh về công tác giáo viên chủ nhiệm tại Trường THPT Chuyên KHTN

  • Sinh viên góp ý:

+ Phiếu lấy khảo sát ý kiến của sinh viên về học phần giảng dạy tại Trường ĐHKHTN

+ Phiếu lấy khảo sát ý kiến về chất lượng các hoạt động hỗ trợ sinh viên

  • Học viên cao học góp ý:

+ Phiếu lấy khảo sát ý kiến của học viên về học phần giảng dạy tại Trường ĐHKHTN

  • Cán bộ - Giảng viên góp ý:

+ Phiếu lấy khảo sát ý kiến về công tác lãnh đạo, quản lý của Ban Giám hiệu Trường ĐHKHTN

+ Phiếu lấy khảo sát ý kiến giảng viên của Trường ĐHKHTN (Giảng viên tự đánh giá)

+ Phiếu lấy khảo sát ý kiến nâng cao chất lượng công việc đối với cán bộ hành chính của Trường ĐHKHTN

+ Phiếu lấy khảo sát ý kiến về môi trường làm việc

+ Phiếu lấy khảo sát ý kiến về công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo phòng chức năng thuộc Trường ĐHKHTN

+ Phiếu lấy khảo sát ý kiến về công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo đơn vị đào tạo, nghiên cứu thuộc Trường ĐHKHTN

  • Cựu sinh viên góp ý:

+ Phiếu lấy khảo sát ý kiến của người học tốt nghiệp về năng lực đạt được theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

  • Nhà tuyển dụng góp ý:

+ Phiếu lấy khảo sát ý kiến của nhà tuyển dụng về chất lượng sinh viên tốt nghiệp của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 

  • Website cựu sinh viên