Cán bộ


STT

Ký, mã hiệu

Ngày ban hành

Tên tài liệu

I. TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1

3485/QĐ-ĐHKHTN

15/09/2015

Quyết định về việc ban hành quy định về hợp đồng lao động

2

36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV

28/11/2014

Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

3

3768/QĐ-ĐHQGHN

22/10/2014

Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, người lao động trong ĐHQGHN

4

3969/QĐ-ĐHQGHN

04/11/2013

Quyết định của Giám đốc ĐHQGHN về việc thực hiện định mức giờ chuẩn giảng dạy để tính định biên nhân lực giảng dạy của các đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo ở ĐHQGHN

5

36/2013/NĐ-CP

22/04/2013

Nghị định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

6

05/2013/TT-BNV

25/06/2013

Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

7

14/2012/TT-BNV

18/12/2012

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/20123 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

8

11/2012/TT-BNV

17/12/2012

Thông tư của Bộ Nội vụ Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

9

09/2012/TT-BNV

10/12/2012

Thông tư quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

10

05/2012/TT-BNV

24/10/2012

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

11

2247/HD-ĐHQGHN

06/07/2012

Hướng dẫn tạm thời công tác xác định chỉ tiêu nhân lực của các đơn vị nghiên cứu và phục vụ trực thuộc ĐHQGHN

12

41/2012/NĐ-CP

08/05/2012

Nghị định quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

13

34/2012/NĐ-CP

15/04/2012

Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ

14

29/2012/NĐ-CP

12/04/2012

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

15

27/2012/NĐ-CP

06/04/2012

Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

16

08/2011/TT-BNV

02/06/2011

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 quy định những người là công chức

17

34/2011/NĐ-CP

17/05/2011

Nghị định quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

18

13/2010/TT-BNV

30/12/2010

Thông tư quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

19

58/2010/QH12

15/11/2010

Luật Viên chức được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010

20

93/2010/NĐ-CP

31/08/2010

Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

21

07/2010/TT-BNV 

26/07/2010

Thông tư hướng dẫn quản lý biên chế công chức quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức

22

1923/HD-ĐHQGHN

28/06/2010

Hướng dẫn công tác tính định biên nhân lực của các đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trong ĐHQGHN

23

46/2010/NĐ-CP

27/04/2010

Nghị định quy định về thôi việc và nghỉ hưu đối với công chức

24

24/2010/NĐ-CP

15/03/2010

Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

25

21/2010/NĐ-CP

08/03/2010

Nghị định về quản lý biên chế công chức

26

06/2010/NĐ-CP

25/01/2010

Nghị định quy định những người là công chức

27

22/2008/QH12

13/11/2008

Luật cán bộ, công chức được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008

28

02/2008/QĐ-BNV

06/10/2008

Quyết định về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

29

4632/2008/QĐ-ĐHQGHN

25/08/2008

Phần quy định về Quản lý cán bộ đi nước ngoài (đoàn ra) trong Quy định tạm thời về Quản lý công tác Hợp tác Quốc tế của ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 4632/2008/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/8/2008 của ĐHQGHN.

30

06/2007/QĐ-BNV

18/06/2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

31

598/TCCB

08/04/2005

Hướng dẫn thực hiện xử lý cán bộ, viên chức đi nước ngoài quá hạn

32

15/2001/TT-BTCCBCP

11/04/2001

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, nhà nước, đơn vị sự nghiệp

33

68/2000/NĐ-CP

17/11/2000

Nghị định về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

34 110/2015/NĐ-CP 29/10/2015 Nghị định 110/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 21/2010/NĐ-CP quản lý biên chế công chức
 35 1607/QĐ-ĐHKHTN 15/6/2022 Quy định về ký kết hợp đồng thử việc và hợp đồng lao động trong Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 36 1606/QĐ-ĐHKHTN 15/6/2022 Quy định về đánh giá mức độ hoàn thành công việc, xếp loại chất lượng đối với đơn vị cấp II, viên chức và người lao động.1606_Quy định về đánh giá mức độ hoàn thành công việc, xếp loại chất lượng đối với đơn vị cấp II, viên chức và người lao động.pdf

II. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1

15/2012/TT-BNV

25/12/2012

Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

2

03/2011/TT-BNV

25/01/2011

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức

3

139/2010/TT-BTC

21/09/2010

Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức

4

18/2010/NĐ-CP

05/03/2010

Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng công chức

5

141/2009/TT-BTC

13/07/2009

Quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”

6 103/2010/TT-BTC 19/07/2010 Thông tư số 103/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/07/2009 Quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”

III. NGẠCH, NÂNG NGẠCH, CHUYỂN NGẠCH CÔNG CHỨC; THĂNG HẠNG VÀ THAY ĐỔI CHỨC DANH VIÊN CHỨC

1

16/2012/TT-BNV

28/12/2012

Thông tư ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

2

12/2012/TT-BNV

18/12/2012

Thông tư quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

3

601/QĐ-BNV

09/07/2012

Quyết định về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh

4

228/2016/TT-BTC

11/11/2016

Thông tư của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

5

03/2008/TT-BNV

03/06/2008

Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

6

02/2007/TT-BNV

25/05/2007

Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức viên chức

7

78/2004/QĐ-BNV

03/11/2004

Quyết định về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức

IV. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

1

40/2014/NĐ-CP

12/05/2014

Nghị định quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

2

05/2014/TT-BGD ĐT

28/02/2014

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

3

636/QĐ-BHXH

22/04/2016

Quyết định ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH

4

02/2017/TT-BNV

12/05/2017

Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội và hội

5

08/2013/TT-BNV

31/07/2013

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCCVC

6

25/2013/TT-BGDĐT

15/07/2013

Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở

7

2258/HD-ĐHQGHN

05/07/2013

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị CCVC và Hội nghị tổng kết năm học tại các đơn vị trong ĐHQGHN

8

47/2017/NĐ-CP

24/04/2017

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

9

45/2013/NĐ-CP

10/05/2013

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

10

07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC

08/03/2013

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

11

13/2013/QĐ-TTg

06/02/2013

Quyết định về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên CS HCM, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trong  các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề

12

3801/HD-ĐHQGHN

09/11/2012

Hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức ĐHQGHN

13

30/2012/TT-BGDĐT

11/09/2012

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

14

55/2012/NĐ-CP

28/06/2012

Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

15

 10/2012/QH13

18/06/2012

Bộ Luật Lao động được Quốc hội nước CH XHCNVN khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua

16

20/2012/QĐ-TTg

27/04/2012

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều “ Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư” ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ

17

68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH

30/12/2011

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

18

141/2011/TT-BTC

20/10/2011

Thông tư của Bộ Tài chính về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

19

54/2011/NĐ-CP

04/07/2011

Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

20

56/2011/NĐ-CP

04/07/2011

Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với CCVC công tác tại các cơ sở y tế công lập

21

582/HD-ĐHQGHN

28/02/2011

Hướng dẫn chế độ chính sách đối với cán bộ được cử đi giảng dạy, nghiên cứu ở nước ngoài (theo nguyện vọng các nhân)

22

581/QĐ-TCCB

28/02/2011

Quyết định ban hành quy định tạm thời về xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu của CBVC và HSSV tại ĐHQGHN

23

95/2013/NĐ-CP

22/08/2013

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

24

102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC

02/08/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ ....

25

2164/HD-ĐHQGHN

21/07/2010

Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi cán bộ khoa học trình độ cao ở ĐHQGHN

26

14/2016/TT-BYT

12/05/2016

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

27

76/2009/NĐ-CP

15/09/2009

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

28

41/2014/TTLT-BYT-BTC

24/11/2014

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế

29

105/2014/NĐ-CP

15/11/2014

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

30

16/2009/TT-BGDĐT

17/07/2009

Thông tư quy định chi tiết việc xét công nhận hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS

31

28/2015/TT-BLĐTBXH

31/07/2015

Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP

32

174/2008/QĐ-TTg

31/12/2008

Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS

33

28/2015/NĐ-CP

12/03/2015

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

34

47/2014/TT-BGDĐT

31/12/2014

Thông tư Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

35

25/2008/QH12

14/11/2008

Luật Bảo hiểm Y tế đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2008.

36

59/2015/TT-BLĐTBXH

29/12/2015

Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

37

115/2015/NĐ-CP

11/11/2015

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

38

59/2015/TT-BLĐTBXH

29/12/2015

Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

39

58/2014/QH13

20/11/2014

Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua

40

01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC

23/01/2006

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg

41

244/2005/QĐ-TTg

06/10/2005

Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

42

78/2005/TT-BNV

10/08/2005

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với CBCCVC kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác

43

79/2005/TT-BNV

10/08/2005

Thông tư hướng dẫn chuyển xếp lương đối với CBCCVC khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước

44

01/2005/TT-BNV-BTC

05/01/2005

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với CBCCVC

45

02/2005/TT-BNV

05/01/2005

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với CBCCVC

46

04/2005/TT-BNV

05/01/2005

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với CBCCVC

47

05/2005/TT-BNV

05/01/2005

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với CBCCVC

48

07/2005/TT-BNV

05/01/2005

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ độc hại, nguy hiểm đối với CBCCVC

49

08/2005/TTLT-BNV-BTC

05/01/2005

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với CBCCVC

50

204/2004/NĐ-CP

14/12/2004

Nghị định về chế độ tiền lương đối với CBCCVC và lực lượng vũ trang

51

44/2013/NĐ-CP

10/05/2003

Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

52 2418/QĐ-BGDĐT 07/11/2014 Quyết định 2418/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 25/2013/TT-BGDĐT
53 16/2015/TTLT-BYT-BTC 07/02/2015

Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BYT-BTC sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

 54 186/QĐ-ĐHKHTN 21/01/2021  Quy chế chi tiêu nội bộ
 55  2467/QĐ-ĐHKHTN 13/7/2018 Quy định về chế độ thỉnh giảng của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 56 2820/QĐ-ĐHKHTN 05/9/2019 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

V. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO

1

70/2014/QĐ-TTg

10/12/2014

Quyết định ban hành Điều lệ trường đại học

2

3668/QĐ-ĐHQGHN

22/10/2014

Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với công chức, viên chức quản lý trong ĐHQGHN

3

3568/QĐ-ĐHQGHN

08/10/2014

Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN

4

26/2014/QĐ-TTg

26/03/2014

Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

5

4416/QĐ-ĐHQGHN                            

04/12/2013

Quyết định về việc ban hành Quy định về chức năng và nhiệm vụcủa Văn phòng, các ban chức năng của ĐHQGHN

6

186/2013/NĐ-CP

17/11/2013

Nghị định về Đại học Quốc gia

7

163/2013/TTLT/BTC-BNV

15/11/2013

Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

8

141/2013/NĐ-CP

24/10/2013

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học

9

4322/QĐ-TCCB

04/10/2013

Quyết định về việc Quy định về Tổ chức và hoạt động của Bộ môn thuộc Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQGHN.

10

55/2012/NĐ-CP

28/06/2012

Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

11

08/2012/QH13

18/06/2012

Luật giáo dục đại học đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012.

12

338/2016/TT-BTC

28/12/2016

Thông tư Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

13

70/2014/QĐ-TTg

10/12/2014

Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

14

1777/HD-ĐHQGHN

15/06/2010

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ đối với các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc ĐHQGHN

15

426/QĐ-TCCB

28/01/2010

Quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với các trường đại học thành viên thuộc ĐHQGHN 

16

07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV

15/04/2009

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập và giáo dục

17

46/2017/NĐ-CP

21/04/2017

Nghị định Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

18

2500/QĐ-TCCB

21/11/2008

Quyết định về việc ban hành quy trình nhân sự bổ nhiệm chức vụ quản lý đơn vị trực thuộc Khoa, Trung tâm nghiên cứu khoa học cấp trường của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

19

291/NQ-ĐU

29/05/2008

Nghị quyết số 291/NQ-ĐU ngày 29/5/2008 của Đảng ủy ĐHQGHN về công tác điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ĐHQGHN

20

1420/QĐ-TCCB

19/04/2007

Quyết định về việc Ban hành tiêu chí cán bộ khoa học đầu đàn, đầu ngành của ĐHQGHN

21

54/2016/NĐ-CP

14/06/2016

Nghị định quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

22

27/2003/QĐ-TTg

19/02/2003

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo

23 3283/BNV-CCVC 29/08/2006 Công văn 3283/BNV-CCVC bổ sung điều QĐ 27/2003/QĐ-TTg
24 526/BNV-CCVC 19/03/2003 Công văn 526/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ
25 12/2003/CT-UB 04/04/2003 Chỉ thị 12/2003/CT-UB về thực hiện quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ
 26 2068/QĐ-ĐHKHTN 16/6/2016  Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.
 27 2200/QĐ-ĐHKHTN 02/8/2021 Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng chức năng và Trung tâm Công nghệ Thông tin & Truyền thông của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 28  3617/QĐ-ĐHKHTN 24/12/2021 Quy định về quản lý viên chức và người lao động đi nước ngoài của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 29  3268/QĐ-ĐHKHTN 26/10/2020 Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với viên chức quản lý trong Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

VI. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

1

78/2015/QH13

26/7/2015

Luật Nghĩa vụ quân sự

2

30/2013/QH13

19/06/2013

Luật giáo dục quốc phòng và an ninh được Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 5 thông qua

3

43/2009/QH12

23/11/2009

Luật dân quân Tự vệ được Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 6 thông qua

4

03/2016//NĐ-CP

05/01/2016

Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ

5

116/2007/NĐ-CP

10/07/2007

Nghị định về Giáo dục quốc phòng – an ninh

6

38/2007/NĐ-CP

15/03/2007

Nghị định về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ

7

14/2016/NĐ-CP

15/3/2016

Nghị định quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai

8

13/2016/NĐ-CP

19/02/2016

Nghị định quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khoẻ nghĩa vụ quân sự

9

24/2014/TT-BQP

15/05/2014

Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, ban chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương về giáo dục quốc phòng và an ninh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong Quân đội nhân dân Việt Nam

10

197/2014/TT-BQP

30/12/2014

Thông tư quy định việc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở bộ, ngành và địa phương

11

140/2015/TT-BQP

16/12/2015

Thông tư quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

12

38/2014/TT-BQP

30/05/2014

Thông tư của Bộ Quốc phòng về ban hành chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

13

96/2010/TT-BQP

19/07/2010

Thông tư quy định việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ

14

85/2010/TT-BQP

01/07/2010

Thông tư về hướng dẫn một số điều của Luật dân quân tự vệ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ

15

04/2015/TT-BQP

13/01/2015

Thông tư quy định quản lý, sử dụng trang phục dân quân tự vệ

16

02/2016/TT-BQP

08/01/2016

Thông tư quy định chương trình tập huấn, huấn luyện và tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao dân quân tự vệ

17

79/2016/TT-BQP

16/06/2016

Thông tư quy định mối quan hệ công tác của Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức cơ sở; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cán bộ ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương, Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và thôn đội trưởng, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức cơ sở, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ

18

15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC

16/07/2015

Thông tư liên tịch quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh

19

175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT

13/09/2011

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15/3/2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ

20

13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT

22/01/2013

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/9/2011 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15/3/2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

21

417/CT-TTg

31/03/2010

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo

22

12-CT/TW

03/05/2007

Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng – an ninh trong tình hình mới

23

351/CQTT-DQ

21/05/2010

Hướng dẫn về thành lập và kiện toàn cán bộ Ban chỉ huy quân sự các bộ, ban, ngành cơ quan, tổ chức trung ương

24

2826/BQP

20/05/2010

Hướng dẫn về việc tổ chức kiện toàn Ban chỉ huy quân sự, bộ ngành, cơ quan tổ chức Trung ương theo quy định của Luật dân quân Tự vệ của Quốc hội khóa XII kỳ hợp thứ 6 số 43/2009/QH12, ngày 23/11/2009

25

196/KL-ĐU

29/09/2009

Kết luận về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng nhằm đẩy mạnh việc triển khai công tác giáo dục quốc phòng- an ninh

26

1062/TB-ĐHQGHN

28/03/2013

Thông báo Kết luận của Phó Giám đốc thường trực về việc thống nhất các nội dung, phương hướng, nhiệm vụ và kết hoạch công tác quốc phòng an ninh năm 2012 của Ban Chỉ huy Quân sự ĐHQGHN

27

1110/ĐHQGHN-BCHQS

30/03/2012

Phân công công tác của Ban chỉ huy Quân sự ĐHQGHN


  • Website cựu sinh viên