Đề tài, dự án

THÀNH TỰU HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BIỂN VÀ ĐẢO

 

S

T

T

Tên Đề tài, dự án

Cơ quan chủ trì/ chủ nhiệm đề tài

Số Quyết định phê duyệt

Thời gian thực hiện

Tình hình thực hiện

1

Dự án 47: “Điều tra đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên vùng biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển”

TTNCB&Đ

Chủ nhiệm Dự án: GS.TS. Mai Trọng Nhuận

3630/QĐ - KHCN

2011 - 2015

Đang thực hiện

2

Chương trình hợp tác với Đại học Tokyo, Nhật Bản về “Chương trình xây dựng xã hội Cacbon thấp ở Việt Nam”;

Chủ nhiệm

Đề tài: TS. Nguyễn Thị Thu Hà

 

2012-2013

 

Đang thực hiện

3

Chương trình hợp tác với UNDP về biên soạn chương 4 VN-SREX trong dự án “ Expert Reports and Policy Dialogue on Managing Risk of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation in Viet Nam”

Chủ nhiệm

Đề tài: TS. Nguyễn Thị Thu Hà

 

2012-2013

Đang thực hiện

4

Đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm kiến tạo - địa động lực, cơ chế hình thành và phát triển các bể Kainozoi Phú Khánh, Nam Côn Sơn, Tư Chính - Vũng Mây dưới ảnh hưởng của tách giãn Biển Đông và bối cảnh kiến tạo - địa động lực các vùng kế cận phục vụ điều tra đánh giá tiềm năng khoáng sản dầu khí”.

Chủ nhiệm

Đề tài:

PGS.TS. Chu Văn Ngợi

2133/QĐ-BKHCN

2013-2015

Đang thực hiện

5

Hợp đồng hợp tác với Chi nhánh viện Dầu khí Việt Nam -Trung tâm Lưu trữ Dầu khí về “ Thu thập thông tin đánh giá tiềm năng dầu khí các lô lân cận 09-1”

Chủ nhiệm

Đề tài:

ThS. Nguyễn Đình Nguyên

 

2012

Đã hoàn thành

6

Hợp đồng hợp tác với Trung tâm Địa chất và khoáng sản biển: “Lập bản đồ thủy động lực thuộc Dự án Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển từ 30-100m nước tỷ lệ 1/500.000”

Chủ nhiệm

Đề tài:

GS.TS. Trần Nghi

 

2010-2012

Đã hoàn thành

7

Hợp đồng hợp tác với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về cung cấp bản đồ số tỷ lệ 1/50.000 của tỉnh Thanh Hóa và Lâm Đồng về Địa chất, Công nghiệp, Địa hình, Môi trường, Độ âm, Độ dốc, Độ sâu.

Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo

 

 

2011

Đã hoàn thành

8

Hợp đồng hợp tác với Trung tâm Địa chất và khoáng sản biển Dự án: “Xây dựng hệ thống tài liệu kỹ thuật tài nguyên – môi trường, khí tượng thủy văn biển”

Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo

 

 

2011

Đã hoàn thành

9

Hợp đồng hợp tác với Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường Tiểu Dự án 2 thuộc Dự án: “Điều tra, đánh giá và cảnh báo biến động của các yếu tố khí tượng – thủy văn và sự dâng cao mực nước biển do biến đổi khí hậu có nguy cơ gây tổn thương tài nguyên – môi trường vùng biển và dải ven biển Việt Nam, đề xuất các giải pháp phòng tránh và ứng phó”

Chủ nhiệm

Đề tài:

ThS. Đinh Xuân Thành

 

2011

Đã hoàn thành

10

Hợp đồng hợp tác với Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường Dự án: “Điều tra, đánh giá và cảnh báo biến động của các yếu tố khí tượng – thủy văn và sự dâng cao mực nước biển do biến đổi khí hậu có nguy cơ gây tổn thương tài nguyên – môi trường vùng biển và dải ven biển Việt Nam, đề xuất các giải pháp phòng tránh và ứng phó”

Chủ nhiệm

Đề tài:

ThS. Đinh Xuân Thành

 

2010-2011

Đã hoàn thành

11

Hợp đồng hợp tác với Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường Dự án: “Điều tra, đánh giá và cảnh báo biến động của các yếu tố khí tượng – thủy văn và sự dâng cao mực nước biển do biến đổi khí hậu có nguy cơ gây tổn thương tài nguyên – môi trường vùng biển và dải ven biển Việt Nam, đề xuất các giải pháp phòng tránh và ứng phó”

Chủ nhiệm

Đề tài:

GS.TS. Trần Nghi

 

2010-2011

Đã hoàn thành

12

Hợp đồng hợp tác với Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường Dự án: “Điều tra, đánh giá và cảnh báo biến động của các yếu tố khí tượng – thủy văn và sự dâng cao mực nước biển do biến đổi khí hậu có nguy cơ gây tổn thương tài nguyên – môi trường vùng biển và dải ven biển Việt Nam, đề xuất các giải pháp phòng tránh và ứng phó”

Chủ nhiệm

Đề tài:

GS.TS. Phan Văn Tân

 

2010-2011

Đã hoàn thành

13

Hội thảo Địa kỹ thuật đô thị, Tài nguyên và Phát triển bền vững phù hợp với Biến đổi khí hậu

Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo

 

 

2011

Đã hoàn thành

14

Hợp đồng hợp tác với Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển Dự án Huế Bình Định: Lập trầm tích tầng mặt

Chủ nhiệm

Đề tài:

GS.TS. Trần Nghi

 

2011

Đã hoàn thành

15

Hợp đồng hợp tác với Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển Dự án Nga Sơn Diễn Châu: Lập bản đồ thủy động lực

Chủ nhiệm

Đề tài:

ThS. Đinh Xuân Thành

 

2011

Đã hoàn thành

16

Hợp đồng hợp tác với Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển Dự án Nga Sơn Diễn Châu: Lập bản đồ trầm tích tầng mặt

Chủ nhiệm

Đề tài:

ThS. Đinh Xuân Thành

 

2011

Đã hoàn thành

17

Hợp đồng hợp tác với Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển Dự án: Xây dựng, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường các vùng biển Việt Nam

Chủ nhiệm

Đề tài:

ThS. Đinh Xuân Thành

 

2011

Đã hoàn thành

18

Hợp đồng hợp tác với Cục  Quản lý Chất thải và Cải thiện môi trường Dự án Thành phần 5: Điều tra, đánh giá tổng hợp mức độ tổn thương tài nguyên- môi trường vùng biển và đới ven biển Việt Nam, đề xuất các giải pháp quản lý phát triển bền vững”

Chủ nhiệm

Đề tài:

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

 

2011

Đã hoàn thành

19

Hợp đồng hợp tác với Cục  Quản lý Chất thải và Cải thiện môi trường Dự án Thành phần 5: Điều tra, đánh giá tổng hợp mức độ tổn thương tài nguyên- môi trường vùng biển và đới ven biển Việt Nam, đề xuất các giải pháp quản lý phát triển bền vững”

Chủ nhiệm

Đề tài:

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

 

2010

Đã hoàn thành

20

Hợp tác với Tổng cục Môi trường Dự án: Điều tra, đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên – môi trường, khí tượng thủy văn biển Việt Nam, dự báo thiên tai, ô nhiễm môi trường tại các vùng biển

Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo

 

 

2010

Đã hoàn thành

21

Hợp đồng hợp tác với Trung tâm nghiên cứu tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí về cơ sở khoa học mở các dự án thăm dò dầu khí tại các lô thuộc bể Mã lai – Thổ chu

Chủ nhiệm

Đề tài:

ThS. Đinh Xuân Thành

 

2010

Đã hoàn thành

22

Hợp đồng hợp tác với Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển: Xây dựng hệ thống tài liệu kỹ thuật tài nguyên môi trường, khí tượng thủy văn biển.

Chủ nhiệm

Đề tài:

ThS. Trần Đăng Quy

 

2010

Đã hoàn thành

23

Hợp đồng hợp tác với Trung tâm nghiên cứu tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí về nghiên cứu đặc điểm cấu trúc địa chất khu vực lô 16-2 bể trầm tích Cửu Long

Chủ nhiệm

Đề tài:

ThS. Đinh Xuân Thành

 

2010

Đã hoàn thành

24

Hợp đồng hợp tác với Viện Dầu khí Phân tích trường dị thường trọng lực và trường dị thường từ khu vực đảo Phú Quốc

Chủ nhiệm

Đề tài:

ThS. Đinh Xuân Thành

 

2010

Đã hoàn thành

25

Hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Sông Hồng về Minh giải tài liệu Địa chấn 2D MVHN

Chủ nhiệm

Đề tài:

ThS. Đinh Xuân Thành

 

2010

Đã hoàn thành

26

Hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Sông Hồng về chạy mô hình địa chất và tính trữ lượng

Chủ nhiệm

Đề tài:

ThS. Nguyễn Đình Nguyên

 

2010

Đã hoàn thành

27

Hợp đồng hợp tác với Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển Dự án: Xây dựng, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường các vùng biển Việt Nam

Chủ nhiệm

Đề tài:

ThS. Đinh Xuân Thành

 

2010

Đã hoàn thành

28

Hợp đồng hợp tác với Cục  Quản lý Chất thải và Cải thiện môi trường Dự án Thành phần 5: Điều tra, đánh giá tổng hợp mức độ tổn thương tài nguyên- môi trường vùng biển và đới ven biển Việt Nam, đề xuất các giải pháp quản lý phát triển bền vững”

Chủ nhiệm

Đề tài:

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

 

2009

Đã hoàn thành

29

Hợp đồng hợp tác với Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường Dự án: “Điều tra, đánh giá và cảnh báo biến động của các yếu tố khí tượng – thủy văn và sự dâng cao mực nước biển do biến đổi khí hậu có nguy cơ gây tổn thương tài nguyên – môi trường vùng biển và dải ven biển Việt Nam, đề xuất các giải pháp phòng tránh và ứng phó”

Chủ nhiệm

Đề tài:

ThS. Đinh Xuân Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

Đã hoàn thành

30

Hợp đồng hợp tác với Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường Dự án: “Điều tra, đánh giá và cảnh báo biến động của các yếu tố khí tượng – thủy văn và sự dâng cao mực nước biển do biến đổi khí hậu có nguy cơ gây tổn thương tài nguyên – môi trường vùng biển và dải ven biển Việt Nam, đề xuất các giải pháp phòng tránh và ứng phó”

Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo

 

 

2009

Đã hoàn thành

31

Hợp tác với Tổng cục Môi trường Dự án: Điều tra, đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên – môi trường, khí tượng thủy văn biển Việt Nam, dự báo thiên tai, ô nhiễm môi trường tại các vùng biển

Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo

 

 

2009

Đã hoàn thành

32

Hợp đồng hợp tác với Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển Dự án: Xây dựng, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường các vùng biển Việt Nam

Chủ nhiệm

Đề tài:

ThS. Đinh Xuân Thành

 

2009

Đã hoàn thành

 

  

  • Website cựu sinh viên