Danh sách cán bộ

GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh

Thông tin chung
Phạm Kỳ  Anh

GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh

Danh hiệu nhà giáo: Nhà giáo Nhân dân

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Nguyên Trưởng Khoa

Đơn vị: Khoa Toán - Cơ - Tin học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên