Danh sách cán bộ

ThS. Trần Thị Ngọc Anh

Thông tin chung
Trần Thị Ngọc  Anh

ThS. Trần Thị Ngọc Anh

Email: [email protected]

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Vật lý

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên