Lịch sử phát triển

     PTN Trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển xanh được thành lập ngày 11/4/2020 theo quyết định số 959/QĐ-ĐHQGHN của Giám Đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội với chức năng, nhiệm vụ chính là 1) Nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu về tổng hợp các loại vật liệu tiên tiến ứng dụng trong công nghệ xử lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường, và 2) Nghiên cứu phát triển nguyên vật liệu mới ứng dụng trong phát triển xanh.
     Sau bốn năm xây dựng và phát triển, hiện nay PTN Trọng điểm có 8 cán bộ cơ hữu, ngoài ra còn có hơn 20 cán bộ kiêm nhiệm, cộng tác viên trong và ngoài nước tham gia nghiên cứu, giảng dạy cùng với PTN Trọng điểm.

  • Website cựu sinh viên