Đề tài, dự án

Một số đề tài do cán bộ Bộ môn chủ trì từ năm 2000:

 1. Một số khía cạnh của lý thuyết toán tử ngẫu nhiên, 2009-2012 (đề tài NAFOSTED)
 2. Một số vấn đề về xây dựng các không gian L^p trong đại số toán tử, xác suất không giao hoán và một số ứng dụng , 2010-2011
 3. Đại số toán tử và xác suất không giao hoán , 2009
 4. Phổ của toán tử ngẫu nhiên, 2007-2008
 5. Một số dáng điệu nghiệm phương trình Votka-Voltera với nhiễu ồn trắng, 2007-2008
 6. Giải  tích  ngẫu nhiên (101006), 2006-2008
 7. Xác suất không giao hoán và lịch sử xác suất , 2006
 8. Giải tích ngẫu nhiên (130504), 2004
 9. Ứng dụng mô hình toán học phục vụ công trình thủy điện Sơn La, 2003-2005
 10. Giải tích ngẫu nhiên, ánh xạ ngẫu nhiên, phương trình ngẫu nhiên và ứng dụng , 2003-2005
 11. Một số vấn đề chọn lọc của lý thuyết xác suất. Mã số:130404 , 2003-2005
 12. Về đại số toán tử và xác suất không giao hoán , 2001
 13. Giải tích ngẫu nhiên (130501), 2000-2003
 14. Lược đồ lặp các ánh xạ ngẫu nhiên và ứng dụng trong hệ động lực và phương trình ngẫu nhiên., 2000-2003
 15. Một số vấn đề chọn lọc của xác suất thống kê  (130701), 1998-2003
 16. Mật độ, xác suất đuôi và các xấp xỉ xác suất sử dụng phương pháp Malliavin-Stein và ứng dụng, 09/2019-09/2021. NAFOSTED 101.03-2019.08.
 17. Một vài ứng dụng của phương pháp Malliavin-Stein, 04/2020-04/2022, QG.20.21.
 18. Thống kê Bayes và ứng dụng trong khoa học trái đất, QG.19.16.
 • Website cựu sinh viên