Giới thiệu chung

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐANG LÀM VIỆC TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM

- Trưởng phòng: PGS.TS. Lê Hồng Phương    

- Các thành viên:    

+ TS. Nguyễn Thị Tâm    

+ ThS. Quản Thái Hà   

+ ThS. Ngô Thế Quyền   

+ ThS. Trần Thị Hương   

+ ThS. Nguyễn Dương Kiên 

  • Website cựu sinh viên