Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu, triển khai các dự án, đề tài thuộc lĩnh vực quan trắc và mô hình hóa môi trường phục vụ cho công tác kiểm soát, quản lý, đánh giá hiện trạng, đánh giá tác động, quy hoạch và dự báo ô nhiễm môi trường.
  • Website cựu sinh viên