Danh sách cán bộ

PGS.TS. Đặng Thanh Tuấn

Thông tin chung
Đặng Thanh  Tuấn

PGS.TS. Đặng Thanh Tuấn

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên