Danh sách cán bộ

PGS.TS. Hoàng Thị Thu Hương

Thông tin chung
Hoàng Thị Thu  Hương

PGS.TS. Hoàng Thị Thu Hương

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

Đơn vị: Khoa Địa lý

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên