Danh sách cán bộ

PGS.TS. Lê Thị Huyền

Thông tin chung
Lê Thị  Huyền

PGS.TS. Lê Thị Huyền

Email: lethihuyen@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Khoa Hóa học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên