Danh sách cán bộ

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Loan

Thông tin chung
Nguyễn Thị Hồng  Loan

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Loan

Email: loannguyen@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Sinh học

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiên cứu

Bài báo khoa học tiêu biểu:

  • Website cựu sinh viên