Danh sách cán bộ

TS. Phan Thị Lan Anh

Thông tin chung
Phan Thị Lan  Anh

TS. Phan Thị Lan Anh

Email: lananh@vnu.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ:

Đơn vị: Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên