Danh sách cán bộ

PGS.TS. Trần Thị Tuyết Thu

Thông tin chung
Trần Thị Tuyết  Thu

PGS.TS. Trần Thị Tuyết Thu

Email: tranthituyetthu@hus.edu.vn

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Phó Trưởng Bộ Môn

Đơn vị: Khoa Môi trường

Văn phòng:

Quá trình đào tạo
Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiên cứu

Bài báo khoa học tiêu biểu:

  • Website cựu sinh viên