Hội đồng Trường

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

1. Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của trường đại học; chủ trương phát triển trường đại học thành đại học hoặc việc sáp nhập với trường đại học khác;         

2. Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở của trường đại học phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số 34/2018/QH14) và quy định khác của pháp luật có liên quan;         

3. Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, hợp tác giữa trường đại học với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động;         

4. Quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị của trường đại học; ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động phù hợp với quy định của pháp luật;         

5. Quyết định và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng trường đại học; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm phó hiệu trưởng trường đại học trên cơ sở đề xuất của hiệu trưởng trường đại học; việc quyết định các chức danh quản lý khác do quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học quy định; tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động hằng năm của chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng trường đại học; lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng trường đại học vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học;         

6. Quyết định chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển trường đại học; chính sách học phí, hỗ trợ người học; phê duyệt kế hoạch tài chính; thông qua báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo quyết toán kinh phí đối với các nguồn thu hợp pháp của trường đại học;         

7. Quyết định chủ trương đầu tư và sử dụng tài sản có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của trường đại học theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học; quyết định chính sách tiền lương, thưởng, quyền lợi khác của chức danh lãnh đạo, quản lý trường đại học theo kết quả, hiệu quả công việc và vấn đề khác theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học;         

8. Giám sát việc thực hiện quyết định của hội đồng trường, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của trường đại học và trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng trường đại học; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của trường đại học; báo cáo hằng năm trước hội nghị toàn thể của trường đại học về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của hội đồng trường;         

9. Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định của hội đồng trường; thực hiện công khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của hội đồng trường; chịu sự giám sát của xã hội, cá nhân và tổ chức trong trường đại học;       

10. Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2023 - 2028

STT

Họ và tên

Chức vụ

Vai trò trong Hội đồng Trường

1

GS.TS. Lê Quân

Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc ĐHQGHN

Thành viên

2

GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh

Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

Thành viên

3

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Liên

Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHKHTN

Thành viên

4

ThS. Nguyễn Thiên Phương Thảo

Uỷ viên BCH Đoàn TNCS HCM Trường ĐHKHTN

Thành viên

5

PGS.TS. Trần Ngọc Anh

Giám đốc Công ty TNHH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐHKHTN

Thành viên

6

PGS.TS. Ngạc An Bang

Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN

Thành viên

7

PGS.TS. Trần Quốc Bình

Đảng uỷ viên, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN

Thành viên

8

TS. Trần Mạnh Cường

Phó Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ Hành chính, Trường ĐHKHTN

Thư ký

9

PGS.TS. Phạm Thế Hải

Trưởng Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN

Thành viên

10

TS. Lê Công Lợi

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên KHTN, Trường ĐHKHTN

Thành viên

11

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Minh

Trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐHKHTN

Thành viên

12

GS.TS. Nguyễn Ngọc Minh

Giảng viên cao cấp Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN

 Thành viên

13

GS.TS. Lê Thanh Sơn

Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN

Phó Chủ tịch

14

PGS.TS. Phó Đức Tài

Trưởng Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN

 Thành viên

15

PGS.TS. Đinh Xuân Thành

Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Khoa Địa chất, Trường ĐHKHTN

 Thành viên

16

PGS.TS. Hoàng Thị Minh Thảo

Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, Trường ĐHKHTN

 Thành viên

17

ThS. Lê Thị Vân

Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trường ĐHKHTN

 Thành viên

18

PGS.TS. Trần Tuấn Anh

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 Thành viên

19

PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải

Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

 Thành viên

20

Ông Đào Hữu Huyền

Chủ tịch Tập đoàn hoá chất Đức Giang

 Thành viên

21

TS. Vũ Thanh Mai

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

 Thành viên

22

PGS.TS. Hoàng Minh

Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ

 Thành viên

23

TS. Đoàn Đại Phong

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions)

 Thành viên

  • Website cựu sinh viên