Giới thiệu chung

Tầm nhìn:

Trung tâm Nghiên cứu công nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững (Trung tâm CETASD) sẽ trở thành một trong những đơn vị hàng đầu ở Việt Nam về nghiên cứu và đào tạo sau đại học trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Môi trường

Chức năng – nhiệm vụ:

·      Tổ chức thực hiện, làm đầu mối cho các nghiên cứu liên ngành về Khoa học – Công nghệ Môi trường;

·      Hỗ trợ cho công tác đào tạo của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, quản lý và tổ chức thực hiện một số chương trình đào tạo sau phối hợp quốc tế ở bậc sau đại học;

·      Thực hiện hợp tác quốc tế đặc biệt các hợp tác có tính liên ngành cao;

·      Thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật.

Các định hướng ưu tiên về khoa học công nghệ:

·      Phân tích, quan trắc môi trường, đánh giá chất lượng nông sản, thực phẩm, dược phẩm

-        Phát triển quy trình phân tích các chất ô nhiễm hữu cơ (đặc biệt là những chất ô nhiễm hữu cơ bền vững như thuốc trừ sâu cơ clo, PCBs, Dioxin/Furan, các chất gây rối loạn nội tiết: PAHs, Bisphenol A, DEHP, dư lượng kháng sinh...) trong đối tượng môi trường (đất-trầm tích, nước, không khí, mẫu sinh học). Áp dụng các quy trình đã phát triển vào nhiệm vụ quan trắc môi trường, đánh giá sự tồn tại, vận chuyển, chuyển hóa của các chất ô nhiễm hữu cơ trong môi trường và rủi ro tác động tới con người và động thực vật.

-        Đánh giá hiện trạng ô nhiễm asen trong nước giếng khoan tại đồng bằng sông Hồng; Tìm hiểu cơ chế giải phóng asen trong nước ngầm; Đánh giá sự tích lũy asen trong cơ thể người dân sống tại khu vực ô nhiễm asen; Đánh giá hiệu quả lọc asen của bể lọc cát và một số vật liệu lọc.

·      Thiết kế, chế tạo các công cụ đo phục vụ mục tiêu quan trắc môi trường, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và phân tích lâm sàng

-        Thiết kế, chế tạo các hệ thiết bị phân tích trên nguyên lý điện di mao quản. Phát triển các quy trình phân tích sử dụng thiết bị đã chế tạo. Ứng dụng thực tế trong quan trắc đánh giá ô nhiễm môi trường, thực phẩm

-        Phát triển sensor điện hóa và hóa sinh. Ứng dụng phục vụ phân tích quan trắc môi trường, thực phẩm, lâm sàng (ví dụ sensor đo amoni, nitrat, nitrit, chì, cadmi, dopamin…)

·      Nghiên cứu và triển khai công nghệ

-        Năng lượng, hoá chất và vật liệu từ các nguồn tái tạo, tập trung vào sinh khối: Hoá chất, vật liệu từ nước thải công nghiệp giấy và công nghệ xử lí môi trường tương ứng; Hoá chất, vật liệu từ sinh khối (tập trung sinh khối xellulô - phế thải nông, lâm nghiệp); Công nghệ xử lí nước thải tận thu năng lượng, N, P.

-        Các công nghệ xử lí môi trường phù hợp: Các công nghệ xử lí các chất hữu cơ bền; Các công nghệ xử lí N, P; Công nghệ xử lí nước thải chi phí vận hành thấp; Công nghệ xử lí – tái sử dụng nước thải.

-        Hóa chất, vật liệu từ nước thải công nghệ giấy: Công nghệ tách dịch đen thành 3 dòng Lignin – Đường – Vô cơ; Các sản phẩm từ Lignin; Công nghệ xử lí nước thải giấy theo hướng tận thu chất thải.

-        Hoàn thành và thương mại hoá công nghệ: Máy xử lí nước cấp xử lí Fe, Mn, As, N dạng modul tiền chế; Máy xử lí nước thải bằng công nghệ lọc sinh học tổ hợp tiền chế; Công nghệ MBR xử lí và tái sử dụng nước thải

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

  • Website cựu sinh viên