Những thành tựu chính

- Tích cực xây dựng, phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất của Trung tâm.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu, đào tạo lĩnh vực khoa học, công nghệ nano và ứng dụng trong y, dược, sinh học, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu theo hướng phát triển bền vững” (gọi tắt là Công nghệ Nano và ứng dụng).

- Tổ chức và đồng tổ chức hội thảo quốc tế.

- Thiết lập và đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế.

- Triển khai thực hiện nghiên cứu khoa học.

  • Website cựu sinh viên