Nghiên cứu khoa học

Đề tài, dự án

1. Đề tài Nghiên cứu biến tính một số sét bentonit Việt Nam bằng Al3+ kết hợp than sinh học để loại bỏ amoni trong nước, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Việt Nam.

2. Đề tài Nghiên cứu biến đổi ngắn hạn của sét Núi Nưa – Thanh Hóa và Di Linh – Lâm Đồng nhằm đánh giá khả năng cô lập chất thải hạt nhân -  mã số 105.99-2015.30, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Việt Nam.

3. Đề tài Nghiên cứu công nghệ tuyển và chế biến sâu quặng graphit mỏ Bảo Hà tỉnh Lào Cai - mã số ĐTĐL.CN.44/15, Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Nghiên cứu lịch sử hoạt động gió mùa và biến đổi môi trường ghi nhận trong trầm tích hồ núi lửa Biển Hồ, vùng Tây Nguyên.

5. Nghiên cứu giá trị địa chất trong các thành tạo trầm tích tuổi Devon muộn – Permi (D3-P) ở Miền Bắc Việt Nam phục vụ phát triển du lịch.

6. Nghiên cứu sự phát xạ khí radon (220Rn, 222Rn) trong môi trường karst khu vực Đông Bắc Việt Nam.

7. Đặc điểm khoáng vật học, ngọc học và nguồn gốc một số đá bán quý (zircon và peridot) liên quan với hoạt động magma basalt kiềm ở miền Nam Việt Nam.

Công bố khoa học

a. Sách tham khảo hoặc giáo trình

1. Đỗ Thị Vân Thanh (chủ biên), Nguyễn Thùy Dương, Đàm Quang Minh, Trần Thị Thanh, 2005. Atlat khoáng vật tạo đá và tạo quặng của đá magma. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 94 trang.

2. Trần Nghi (chủ biên), Phan Trường Thị, Nguyễn Trung Chí, Nguyễn Thị Minh Thuyết, Đinh Xuân Thành, Vũ Văn Tích, Nguyễn Thanh Lan, Nguyễn Thuỳ Dương, 2012. Phân tích lát mỏng thạch học: đá magma, trầm tích và biến chất dưới kính hiển vi phân cực. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 198 trang. MS: 22-KHTN-2012. ISBN: 978-604-62-0686-6.

3. Đặng Mai, Nguyễn Thùy Dương, Trần Văn Quy, 2015. Ô nhiễm arsen trong nước ngầm Đệ tứ khu vực Hà Nội, trong Đặng Trung Thuận (chủ biên): Địa hóa và sức khỏe. NXB Nông nghiệp, tr. 118-146. ISBN: 978-604-60-2021-9.

4. Nguyễn Thùy Dương, 2016. Amphibol (tr. 1000-1002), Felspat (tr. 1017-1019); Felspatoid (tr. 1020-1022); Phosphat (tr. 1043-1045); Pyroxen (tr. 1047-1049), trong Tống Duy Thanh, Trần Nghi, Mai Trọng Nhuận (chủ biên): Bách Khoa thư Địa chất. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. ISBN: 978-604-62-6905-2

b. Bài báo công bố

1. Lan Nguyen-Thanh, Thao Hoang-Minh, Horst-Jürgen Herbert, Jörn Kasbohm, Le Thi Lai, Minh Ngoc Nguyen, Rafael Ferreiro Mählmann, 2017. Development of Fe-rich clay minerals in a weathering profile derived from serpentinized ultramafic rock in Nui Nua massif, Vietnam. Geoderma 308 (2017) 159-170 (doi: 10.1016/j.geoderma.2017.08.021).

2. Hoang Thi Minh Thao, Tran Thi Hien, Dao Duy Anh, Pham Thi Nga, 2017. Mineralogical characteristics of graphite ore from Bao Ha deposit, Lao Cai Province and proposing a wise use. Vietnam Journal of Earth Sciences, Vietnam Academy of Science and Technology, 39(4), 326-338 (doi: 10.15625/0866-7187/39/4/10728).

3. Roland Pusch, Jörn Kasbohm, Thao Hoang-Minh, Lan Nguyen-Thanh & Laurence Warr, 2019. Deep disposal of spent nuclear fuel. WIT Transactions on Ecology and the Environment 231, 399-414 (doi: 10.2495/WM180371).

4. Thao Hoang-Minh, Jörn Kasbohm, Lan Nguyen-Thanh, Pham Thi Nga, Le Thi Lai, Nguyen Thuy Duong, Nguyen Duc Thanh, Nguyen Thi Minh Thuyet, Dao Duy Anh, Roland Pusch, Sven Knutsson, Rafael Ferreiro Mählmann, 2019. Use of TEM-EDX for structural formula identification of clay minerals: a case study of Di Linh bentonite, Vietnam. Journal of Applied Crystallography 52, 133–147 (doi: 10.1107/S1600576718018162).

5. Ta Hoa Phuong, Nguyen-Thuy Duong, Truong Quang Hai, Bui Van Dong, 2017. Evaluation of the geological heritage of the Dray Nur and Dray Sap waterfalls in the Central Highlands of Vietnam. Geoheritage (2017) 9: 49. DOI: 10.1007/s12371-016-0176-1. 

6. J. T. Lennon, D. Nguyễn-Thùy, T. M. Phạm, A. Drobniak, P. H. Tạ, N. Ð. Phạm, T. Streil, K. D. Webster, A. Schimmelmann, 2017. Microbial contributions to subterranean methane sinks. Geobiology 15 (2), 254-258. http://dx.doi.org/10.1111/gbi.12214.

7. Nguyễn-Thuỳ, Dương, A. Schimmelmann, Hướng Nguyễn-Văn, Agnieszka Drobniak, Jay T. Lennon, Phương Hòa Tạ, Nguyệt Thị Ánh Nguyễn, 2017. Subterranean microbial oxidation of atmospheric methane in cavernous tropical karst. Chemical Geology, Volume 466, 5 September 2017, Pages 229-238. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2017.06.014.

8. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thùy Dương, Arndt Schimmelmann & Nguyễn Văn Hướng, 2018. Human exposure to radon radiation geohazard in Rong Cave, Dong Van Karst Plateau Geopark, Vietnam. Vietnam Journal of Earth Sciences, Vol 40. No. 2, p117-125, 2018. DOI: 10.15625/0866-7187/40/2/11092.

9. Schimmelmann, J.P., Nguyễn-Văn, H., Nguyễn-Thuỳ, D., Schimmelmann, A., 2018. Low cost, lightweight gravity coring and improved epoxy impregnation applied to laminated maar sediment in Vietnam. Geosciences (SI: New Theoretical and Applied Advances in Paleolimnology) 8 (5), 176. https://doi.org/10.3390/geosciences8050176.

10. Nguyễn Thị Như Hương, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Văn Hướng, Tạ Hòa Phương, 2019. Đánh giá giá trị một số điểm di sản địa chất tiềm năng ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Tạp chí Khoa học – Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Vol. 35, No. 1 (2019) 39-52. https://doi.org/10.25073/2588-1094/vnuees.4302.

11. Nguyễn-Thuỳ, D., Ta, H.P., Nguyễn-Văn, H., Dinh, V.H., Dang, V.B., Dang, H.N., Do, T.T.H., Nguyen, T.K.A., Tran, D.T., Bui, V.V., Nguyen, N.A., Hoang, T.T., 2019. Evaluation of geological heritage of geosites for a potential Geopark in Binh Thuan – Ninh Thuan coastal zone, Vietnam. Geoheritage 11 (3), 689–702, https://doi.org/10.1007/s12371-018-0324-x. 

12. Nguyễn-Thuỳ, D., Nguyễn-Văn, H., Schimmelmann, J.P., Nguyễn, N.T.A., Doiron, K.E., Schimmelmann, A., 2019. 220Rn (thoron) geohazard in room air of earthen dwellings in Vietnam.  Geofluids 2019, 7202616, 11 pages; DOI: https://doi.org/10.1155/2019/7202616. 

13. Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Ánh Nguyệt, Nguyễn Văn Hướng, Jan Schimmelmann, Nguyễn Đình Thái, Arndt Schimmelmann, 2020. Nồng độ khí radon trong nhà trình tường và các yếu tố ảnh hưởng, lấy ví dụ ở khu vực Cao Nguyên Đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Tạp chí Khoa học – Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Vol. 36, No. 1 (2020) 1-10. https://doi.org/10.25073/2588-1094/vnuees.4547. 

14. Ngụy Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Minh Thuyết, 2018. Trạng thái cấu trúc (độ trật tự Al-Si) của feldspar màu lục trong pegmatite chứa đá quý vùng Lục Yên, Yên Bái. Tạp chí Địa chất, loạt A, số 364-365/2017, tr. 1-10

15. Nguy Tuyet Nhung, Le Thi Thu Huong, Nguyen Thi Minh Thuyet, Tobias Häger, Nguyen Thi Le Quyen, and Tran Thi Duyen, 2017. An update on tourmaline from LucYen, Vietnam. Gems & Gemology, Summer 2017, Vol. 53, No. 2, pp. 190-203.

16. L. T. T. Huong, N. T. M. Thuyet, N. Tran, T. L. Phan, D. N. Toan, and B. T. Huy, 2017. Alternative approaches used to assess structural changes of natural zircon caused by heat treatment. Physica B: Condensed Matter. SCIE; http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2017.03.007


  • Website cựu sinh viên