Công bố khoa học

1. Sách và giáo trình
1. Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Tài Tuệ, Trần Đăng Quy, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hoàng Hà, Trần Thị Nhâm, Trần Mạnh Liểu, Mô hình đô thị ven biển thích ứng biến đổi khí hậu, Đại học Quóc gia Hà Nội, 2016
2. Tống Duy Thanh, Mai Trọng Nhuận, Trần Nghi (đồng chủ biên) và nnk, 2017. Bách khoa thư địa chất. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
3. Bui Thi Kim Anh, Nguyen Thi Hoang Ha, Luu Thai Danh, Vo Van Minh, Dang Dinh Kim, 2017. Phytoremediation applications for metal-contaminated soils using terrestrial plants in Vietnam. In Phytoremediation: Management of Environmental Contaminants, Volume 5 (A.A. Ansari, S.S. Gill, R.Gill, G.R. Lanza, L. Newman, Ed.). Springer, 157–182.
4. Mai Trong Nhuan, Tue, N.T. and Quy, T.D. (2018). Enhancing Resilience to Climate Change and Disasters for Sustainable Development: Case Study of Vietnam Coastal Urban Areas. In: K. Takeuchi, O. Saito, H. Matsuda and G. Mohan (Editors), Resilient Asia: Fusion of Traditional and Modern Systems for a Sustainable Future. Springer Japan, Tokyo, pp. 63-79.
5. Nguyễn Tài Tuệ (2018). Địa chất đồng vị bền. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hà Nội.
6. Trần Văn Minh, Nguyễn Quang Hùng, Trương Minh Hoàng, Lê Quang Huy, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Bắc Việt, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Thị Quốc Khánh, Nguyễn Thị Lệ Thuỷ, Mai Trọng Nhuận, Trần Thục và nnk, 2019. Ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam. NXB Thanh Niên.
7. Hirotaka Matsuda, Makiko Sekiyama, Kazuaki Tsuchiya, Chiahsin Chen, Eri Aoki, Rimbawan Rimbawan, and Tai Tue Nguyen, Framing Food Security and Poverty Alleviation, Springer, 2020
2. Bài báo Quốc tế
1. Marie Arnaud, Andy J. Baird, Paul J. Morris, Thuong Huyen Dang và Tai Tue Nguyen (2020). Sensitivity of mangrove soil organic matter decay to warming and sea level change. Global Change Biology, Accepted Manuscript.
2. Nguyen Tai Tue, Dang Minh Quan, Pham Thao Nguyen, Luu Viet Dung, Tran Dang Quy, Mai Trong Nhuan. Holocene environmental changes in Red River delta, Vietnam as inferred from the stable carbon isotopes and C/N ratios. J Earth Syst Sci (2019) 128: 15. https://doi.org/10.1007/s12040-018-1041-1. 
3. Dinh Ngo Thi, Nguyen Thi Thu Ha, Quy Tran Dang, Katsuaki Koike và Nhuan Mai Trong (2019). Effective Band Ratio of Landsat 8 Images Based on VNIR-SWIR Reflectance Spectra of Topsoils for Soil Moisture Mapping in a Tropical Region. Remote Sensing, 11(6): 716.
4. Pham Quang Vinh, Nguyen Thi Thu Ha, Nima Pahlevan, La Thi Oanh, Nguyen Thanh Binh, Nguyen Ngoc Thang (2018). Using Landsat-8 Images for Quantifying Suspended Sediment Concentration in Red River (Northern Vietnam). Remote Sensing, 10, 1841
5. Khai M. Nguyen, Bien Q. Nguyen , Hai T. Nguyen and Ha T.H. Nguyen. Adsorption of Arsenic and Heavy Metals from Solutions by Unmodified Iron-Ore Sludge. Appl. Sci. 2019, 9(4), 619; https://doi.org/10.3390/app9040619
6. Toshifumi Mukunoki, Ta Thi Hoai, Daisuke Fukushima, Teppei Komiya, Takayuki Shimaoka, 2019. Physical and mechanical properties of municipal solid waste incineration residues with cement and coal fly ash using X-ray Computed Tomography scanners. Journal of Frontiers of Structural and Civil Engineering. 13(3) 640-652.
7. Nguyen Tai Tue, Luu Viet Dung, Tran Dang Quy, Mai Trong Nhuan, Nguyen Dinh Thai. Sedimentary composition and organic carbon sources in mangorve forests along the coast of northeast Vietnam. Regional Studies in Marine Science 17, p. 87-94 (2018)
8. Nguyen Thi Thu Ha, Katsuaki Koike, Mai Trong Nhuan, Bui Dinh Canh, Nguyen Thien Phuong Thao, Michael Parsons. Landsat 8/OLI Two Bands Ratio Algorithm for Chlorophyll-A Concentration Mapping in Hypertrophic Waters: An Application to West Lake in Hanoi (Vietnam). IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing (2017). (ISI)
9. Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Thien Phuong Thao, Mai Trong Nhuan, Katsuaki Koike. Selecting the Best Band Ratio to Estimate Chlorophyll-a Concentration in a Tropical Freshwater Lake Using Sentinel 2A Images from a Case Study of Lake Ba Be (Northern Vietnam). ISPRS International Journal of Geo-Information 6.9 (2017): 290 (ISI)
10. Mai Trong Nhuan, Nguyen Thi Hoang Ha, Ta Thi Hoai, Tran Dang Quy. A review on the geoenvironmental and geoecological integrated technology for environmental remediation in Vietnam: approaches, contributions, challenges and perspectives. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 71. No. 1. 2017 (ISI)
11. Nguyen Tai Tue, Tran Dang Quy, Mai Trong Nhuan, Luu Viet Dung, Nguyen Dinh Thai. Tracing carbon transfer and assimilation by invertebrates and fish across a tropical mangrove ecosystem using stable isotopes. Marine Ecology, v. 38(5), DOI: 10.1111/maec.12460
12. Le Quang Dung, Tanaka Kentaro, Luu Viet Dung, Siau Yin Fui, Lachs Liam,  Kadir Siti TafzilMeriam Sheikh Abdul, Sano Yuji,  Shirai Kotaro. Biomagnification of total mercury in the mangrove lagoon foodweb in east coast of Peninsula, Malaysia. Regional Studies in Marine Science, 16: 49-55.
13. Pham Van Hieu, Luu Viet Dung, Nguyen Tai Tue, Koji Omori. Will restored mangrove forests enhance sediment organic carbon and ecosystem carbon storage? Regional Studies in Marine Science, 14: 43-52.
3. Bài báo trong nước
1. Thi Ly Le, Nguyen Tai Tue, Lam Tuan Manh và Mai Trong Nhuan (2019). An Assessment of Sustainable Development in the South Central Coast of Vietnam during the Period from 2010 to 2016. VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, 35(3).
2. Nguyen Thuy Linh, Nguyen Tai Tue và Mai Trong Nhuan (2019). Assessing coral reef resilience for sustainable resource management (case study in Hon La island, Quang Binh province, Vietnam). Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 19(3): 385-394.
3. Mai Trọng Nhuận, Trần Thanh Hải, Nguyễn Thị Hoàng Hà và Trần Hồng Thái (2019). Một số giải pháp đổi mới công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học, công nghệ trái đất - mỏ - môi trường. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, EME2: 13-25.
4. Mai Trong Nhuan, Nguyen Tai Tue, Luu Viet Dung và Tran Dang Quy (2019). The scientific and practical foundations for sustainable development and climate change response in Mekong Delta, Vietnam. Vietnam Journal of Hydrometeorology, 3: 1-11.
5. Tran Thi Minh, Nguyen Tai Tue, Tran Dang Quy. Heavy metal concentrations in sediment cores from different mangrove forests in Da Loc commune, Hau Loc district, Thanh Hoa province, Vietnam (2018). VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences.
6. Nguyễn Đức Hoài, Nguyễn Quốc Biên, Lê Thùy Linh, Nguyễn Thị Lý, Lương Lê Huy, Hà Tiên, Nguyễn Tài Tuệ, Lưu Việt Dũng, Nguyễn Thị Hoàng Hà, Nguyễn Thị Thu Hà, Mai Trọng Nhuận, Trần Đăng Quy. Đánh giá tài nguyên đất và nước xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên phục vụ xây dựng mô hình phát triển bền vững tích hợp 3E+1 (2018). Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 34, Số 3 (2018) 1-3
7. Nguyễn Tài Tuệ, Lưu Việt Dũng, Nguyễn Đình Thái và Mai Trọng Nhuận (2018). Xác định nguồn gốc của carbon hữu cơ trong trầm tích bề mặt rừng ngập mặn Vườn quốc gia Mũi Cà Mau bằng phương pháp phân tích đồng vị bền Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 34(4). (2018). Tạp chí khoa học ĐHQGHN: Các khoa học trái đất và môi trường.
8. Nguyen Quoc Bien, Tran Hai Nam, Nguyen Thi Hoang Ha. Removal of arsenic from contaminated groundwater using laterite, sand and ash: a case study in Son Dong commune, Hoai Duc district, Ha Noi. Journal of Vienam Environmental, https://doi.org/10.13141/jve.vol9.no4.pp223-227
9. Đặng Minh Quân, Nguyễn Tài Tuệ, Phạm Thảo Nguyên, Lưu Việt Dũng và Trần Đăng Quy (2018). Phục hồi điều kiện cổ môi trường khu vực hồ Ao Tiên, Vườn Quốc gia Ba Bể bằng phương pháp đồng vị bền. VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, 34(2): 40-50
10. Ngô Thị Dinh, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Thiên Phương Thảo, Đặng Trung Tú, Nguyễn Thị Thu Hà. Nghiên cứu tính toán độ ẩm của đất khu vực Bắc Tây Nguyên sử dụng ảnh Landsat 8. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, số 9 (287) năm 2018.
11. Lam Tuan Manh, Nguyen Tai Tue, Tran Dang Quy, Ta Thi Hoai, Mai Trong Nhuan, Nguyen Duc Hoai. Assessment of Sustainable Development Index for Thanh Hoa Province during period from 2010 – 2014. VN Journal of Earth Science, v. 33(1S), p. 257-267
12. Tran Dang Quy, Luong Le Huy, Mai Trong Nhuan, Le Van Hoc, Trinh Nguyen Tinh, Nguyen Van Ha, Nguyen Tai Tue Characteristics of Marine Environmental Geochemistry from Nga Son to Cua Hoi (0-30 m Water Depth). Journal of Marine Science and Technology; v. 17(3), p. 301-311, DOI: 10.15625/1859-3097/17/3/8698

  • Website cựu sinh viên