Các bộ môn

  • Bộ môn Khí tượng 
  • Phòng thí nghiệm Dự báo Thời tiết & Khí hậu 
  • Bộ môn Thủy văn 
  • Bộ môn Hải dương 
  • Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Quản lý biển 
  • Văn phòng Khoa

  • Website cựu sinh viên