Công bố khoa học

Schmidt-Vogt, D., Leisz, S., Mertz, O., Heinimann, A., Thiha, Messerli, P., Epprecht, M., Hardiono, M., Cu.,P.V , Chi., V.K (2009), An assessment of trends in the extent of swidden in Southeast Asia, Human Ecology , Volume 37, Number 3 / June, 2009, pp 269 -280

Mertz, O., Leisz, S., Heinimann, A., Rerkasem, K., Thiha, Dressler, W., Schmidt-Vogt, D., Colfer, C.J.P., Epprecht, M., Padoch, C, Cu., P.V, Chi., V.K (2009), Who counts? Demography of swidden cultivators in Southeast Asia, Human Ecology , Volume 37, Number 3 / June, 2009, pp 281-289

Đinh Thị Bảo Hoa (2006), Nâng cao độ chính xác phân loại ảnh số thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Thanh Trì, Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị khoa học Địa lý – Địa chính, Trường ĐHKH Tự nhiên, tr. 416-422

Nguyễn Đình Minh (2008), Urban development in Nghe An province, Vietnam, Hội Nghị Khoa Học trường ĐHKHTN, 2008, pp 26 - 33

  • Website cựu sinh viên