Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác kế hoạch tài chính và tài chính kế toán.

2. Nhiệm vụ

  2.1. Công tác kế hoạch tài chính

- Tổ chức xây dựng và bảo vệ kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn, ngắn hạn hoặc đột xuất.

Xây dựng dự toán thu - chi kinh phí hàng năm, phân bổ kinh phí cho hoạt động của các đơn vị.

- Hướng dẫn lập dự toán và kiểm tra việc thực hiện dự toán kinh phí đã được phê duyệt của các đơn vị.

- Đề xuất các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức và cơ chế huy động, phân bổ các nguồn tài chính.

  2.2. Công tác tài chính kế toán

- Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị và cá nhân thực hiện thủ tục thanh, quyết toán các khoản thu, chi theo quy định.

- Tổ chức thu học phí, lệ phí các nguồn thu khác của Trường theo chế độ và thực hiện thống kê, báo cáo theo quy định.

- Thẩm định và thực hiện các khoản chi hoạt động thường xuyên : chi cho con người; chi công vụ phí; chi nghiệp vụ chuyên môn; chi xây dựng, sửa chữa, mua sắm tài sản và các khoản chi khác theo quy định.

- Thẩm định và thực hiện các khoản chi hoạt động dịch vụ.

- Thẩm định và thực hiện thanh quyết các khoản chi không thường xuyên bao gồm: các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế; các đề án, dự án đầu tư được phê duyệt …

Xây dựng, quản lý và thực hiện thu chi các quỹ cơ quan theo quy định.

- Làm thủ tục bàn giao và tiếp nhận cơ sở vật chất, tài chính khi thành lập, sáp nhập, giải thể hoặc chia tách các đơn vị.

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động tài chính tại các đơn vị trực thuộc Trường.

-  Tổ chức bộ máy kế toán, hệ thống sổ kế toán, bảo quản và lưu trữ các tài liệu, chứng từ kế toán theo quy định.

- Lập báo cáo tài chính quý, năm theo quy định hoặc khi có yêu cầu.

- Lập báo cáo tài chính tại Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm của Trường

- Thực hiện các công việc có liên quan đến công tác thẩm định, thanh tra, kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính.

- Là đầu mối xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

  2.3. Phối hợp với các đơn vị khác

Phối hợp với các phòng, ban chức năng và các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công phụ trách.

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

  • Website cựu sinh viên