Chức năng nhiệm vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

I. Chức năng

Trung tâm là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong hoạch định chiến lược và quản lý các công tác liên quan đến công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông của Trường.

II. Nhiệm vụ

1. Tham mưu và giúp việc cho lãnh đạo Nhà trường về CNTT

-  Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT theo đúng các quy định hiện hành.

-  Xây dựng kế hoạch chiến lược trung hạn, dài hạn, kế hoạch hàng năm về công tác CNTT.

-  Tư vấn, thiết kế, xây dựng, phát triển và triển khai các hệ thống mạng thông tin, các ứng dụng và các dịch vụ dùng mã nguồn mở.

-  Tư vấn, xây dựng, phát triển, đảm bảo hỗ trợ các hệ thống quản lý hành chính điện tử của Trường.

-  Tư vấn, xây dựng, phát triển các phần mềm nghiệp vụ của Trường.

-  Tư vấn, xây dựng và phát triển cổng thông tin điện tử của Trường và các đơn vị trực thuộc Trường theo yêu cầu.

-  Tư vấn đảm bảo an ninh mạng của Trường và các đơn vị trực thuộc.

2. Quản lý kỹ thuật hệ thống CNTT của Nhà trường

-  Quản lý kỹ thuật, vận hành các hệ thống hạ tầng mạng Intranet, các kết nối Internet, các phần mềm nghiệp vụ của Trường.

-  Quản trị kỹ thuật cổng thông tin (website tiếng Anh và tiếng Việt) của Trường.

-  Đảm bảo hỗ trợ và quản lý kỹ thuật cho các website của các đơn vị trong Trường (*.hus.vnu.edu.vn).

-  Cấp phát và quản lý thư điện tử @hus.edu.vn cho tất cả cán bộ và sinh viên trong Trường.

-  Tham gia thực hiện các dự án có liên quan đến lĩnh vực CNTT của Trường.

-  Quản lý hệ thống máy tính và các phòng học thực hành máy tính dùng chung do Hiệu trưởng giao cho Trung tâm quản lý.

3. Đào tạo kỹ năng sử dụng CNTT và nghiên cứu

-  Đào tạo kỹ năng người dùng khai thác hệ thống thông tin điện tử.

-  Đề xuất các đề tài nghiên cứu, dự án liên quan đến việc nâng cao hiệu quả khai thác, đảm bảo an toàn và an ninh cho các hệ thống CNTT.

4. Quản trị Bộ nhận diện thương hiệu Trường

-  Quản lý Bộ nhận diện thương hiệu của Trường.

-  Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu Trường theo từng giai đoạn phù hợp với mục tiêu phát triển của Trường.

-  Đề xuất và thực hiện các hoạt động cụ thể nhằm quản lý, củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu Trường; quảng bá hình ảnh, thương hiệu Trường đối với xã hội.

-  Thực hiện thiết kế, in ấn các ấn phẩm giới thiệu Trường và các đơn vị trong Trường.

-  Phối hợp với các đơn vị trong Trường xây dựng và triển khai các hoạt động phục vụ công tác tư vấn, quảng bá tuyển sinh, hội chợ việc làm.

5.  Hoạt động truyền thông

5.1 Truyền thông cho các hoạt động của Trường

- Quản lý nội dung thông tin của Trường trên website http://hus.vnu.edu.vn bao gồm:

   + Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý nội dung và cập nhật thường xuyên thông tin của các Phòng, Ban chức năng và các đơn vị trực thuộc Trường.

   + Đưa tin bài, hình ảnh về các sự kiện, hoạt động của Trường và các đơn vị trong Trường.

   + Quảng bá các sự kiện hoạt động của Trường thông qua bảng tin điện tử.

   + Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hình ảnh và nội dung website tiếng Việt và tiếng Anh.

- Tư vấn và đánh giá nội dung website của các đơn vị trong Trường, nhằm đảm bảo tính phù hợp, cập nhật và nhất quán của thông tin đối với các chủ trương, hoạt động của Trường, góp phần củng cố hình ảnh thương hiệu Trường.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông cho các hoạt động, sự kiện:

   + Chủ trì xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông cho các hoạt động, sự kiện của Trường đến cán bộ, sinh viên trong Trường và xã hội.

   + Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch truyền thông cho các hoạt động, sự kiện khác khi được phân công.

- Quản lý các tài khoản của Trường trên các mạng xã hội nhằm phổ biến các thông tin chính thức của Trường đối với xã hội.

- Triển khai tổ chức các sự kiện của Trường và các đơn vị trong Trường khi được phân công.

5.2 Xây dựng và duy trì các mối quan hệ với các đối tác

- Phối hợp với các đơn vị trong Trường xây dựng cầu nối giữa Trường ĐHKHTN với các doanh nghiệp trong hoạt động tuyển dụng, giới thiệu việc làm, cơ hội thực tập; đầu mối tiếp nhận và triển khai đề xuất của doanh nghiệp; tiếp nhận ý kiến phản hồi của doanh nghiệp về chất lượng sinh viên tốt nghiệp nhằm cung cấp thông tin cho các đơn vị chức năng để có giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo.

- Chủ trì việc thực hiện kế hoạch truyền thông quảng bá hình ảnh của các đơn vị, doanh nghiệp bên ngoài đối với cán bộ, sinh viên trong Trường khi có yêu cầu đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà Trường và Pháp luật.

- Phối hợp với các đơn vị trong Trường xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, các kết nối với cựu sinh viên của Trường.

- Phối hợp với các đơn vị trong Trường để vận động tài trợ cho các hoạt động của Nhà trường.

5.3 Tham gia các dự án tư vấn truyền thông

- Đề xuất và tham gia các dự án tư vấn truyền thông và quảng bá thương hiệu cho các đơn vị trong Trường.

- Chủ động tìm kiếm, đề xuất và là đầu mối tiếp nhận, triển khai thực hiện các dự án tư vấn truyền thông và quảng bá thương hiệu của các đơn vị bên ngoài đối với cán bộ và sinh viên của Trường thông qua các hình thức quảng cáo, quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm hoặc tổ chức sự kiện,…

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao

  • Website cựu sinh viên