Đề tài, dự án

Đề tài, dự án

2020-2021. Gói thầu 1: “Điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng nguồn lợi và môi trường sống của loài thủy sản; hiện trạng kinh tế xã hội nghề cá nội đồng”, Dự án: “Điều tra nguồn lợi thủy sản vùng nội đồng giai đoạn 2018-2020”. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Thành Nam.

2017-2018. Xây dựng bộ mẫu bộ xương động vật có xương sống đại diện cho ba nhóm: cá, lưỡng cư, bò sát để trưng bày tại Bảo tàng Sinh học và giảng dạy thực hành Động vật học động vật có xương sống. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Chủ nhiệm đề tài: Lã Thị Thùy.

2016-2020. Nghiên cứu so sánh vai trò của hệ sinh thái biển ven đảo đối với nguồn lợi cá (Nghiên cứu điểm ở khu vực đảo Phú Quý và Hòn Cau, tỉnh Bình Thuận). Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED). Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thành Nam.

2015-2017. Investigation of genetic diversity and distribution of the endemic cave fish Pterocryptis cucphuongensis (Mai, 1978) in Vietnam. International Foundation for Science (IFS, Sweden), Principal investigator: Nguyễn Thành Nam.

2015-2017. Nghiên cứu tính đa dạng thực vật bậc cao có mạch thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị làm cơ sở cho công tác bảo tồn. Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu Châu Á, Đại học Quốc gia Hà Nội. CA 15.11A. Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Thị Xuyến.

2013-2016. Nghiên cứu khu hệ côn trùng nước bộ Cánh nửa (Hemiptera) tại khu vực miền núi phía bắc Việt Nam /106.15-2012.69. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED). Chủ nhiệm đề tài: Trần Anh Đức.

2013-2015. Nghiên cứu thành phần loài cá khu vực biển ven bờ tỉnh Bình Thuận nhằm đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác hợp lý và phát triển bền vững. Đại học Quốc gia Hà Nội. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thành Nam.

2013. Nghiên cứu thu thập mẫu, đánh giá hoạt tính kháng u (invitro) và các nhóm hợp chất chính trong loài Thuẫn râu – Scutellaria barbata D. Don (họ Bạc hà – Lamiaceae Lindl.) ở Việt Nam. Đề tài cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam VAST 04.08/12-13. Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Thị Xuyến.

2012-2014. Nghiên cứu đa dạng sinh học một số taxon Động vật không xương sống nước ngọt (Côn trùng nước, Giáp xác cỡ lớn, Thân mềm) tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ /QG.12.11. Đại học Quốc gia Hà Nội. Chủ nhiệm đề tài: Trần Anh Đức.

2010-2011. Điều tra đa dạng sinh học côn trùng nước bộ Cánh nửa (Hemiptera: Heteroptera) tại một số thủy vực tiêu biểu của khu vực nội thành và ven đô thành phố Hà Nội /TN-10-29. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Chủ nhiệm đề tài: Trần Anh Đức.

2010-2011. Nghiên cứu xây dựng khóa định loại các mẫu cá thu thâp tại vùng ven biển tỉnh Bình Thuận. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thành Nam.

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên