Đề tài, dự án

 • Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Đề tài cấp tỉnh. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh. Thời gian thực hiện: 2016-2017.
 • Lập quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đề tài cấp tỉnh. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh. Thời gian thực hiện: 2016-2017.
 • Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp sinh thái, thủy lợi nhằm bảo tồn gắn với phát triển bền vững Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam. Đề tài nhánh thuộc đề tài cấp nhà nước. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh. Thời gian thực hiện: 2016-2019.
 • Nghiên cứu tổng thể sông Trường Giang và vùng phụ cận phục vụ phát triển bền vững kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Nam. Đề tài nhánh thuộc đề tài cấp nhà nước. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh. Thời gian thực hiện: 2016-2019.
 • Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp ngăn chặn, kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đề tài cấp tỉnh. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh. Thời gian thực hiện: 2017.
 • Nghiên cứu đặc điểm của một số loài động vật thân mềm ở cạn tại khu vực thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Đề tài cấp cơ sở. Chủ nhiệm: TS. Đỗ Đức Sáng. Thời gian thực hiện: 2020-2021.
 • Nghiên cứu đa dạng loài bộ Cánh nửa (Insecta:  Hemiptera) tại khu vực rừng ngập mặn Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định. Đề tài cấp cơ sở. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt. Thời gian thực hiện: 2018-2019.
 • Điều tra, xác định thành phần loài cua (Decapoda: Brachyura) tại rừng ngập mặn xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Đề tài cấp cơ sở. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thanh Sơn. Thời gian thực hiện: 2019-2020.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu về phân loại học, phân bố của một số loài côn trùng đặc hữu ở Việt Nam phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững. Đề tài cấp nhà nước.Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh. Thời gian thực hiện: 2019-2022.
 • Nghiên cứu đặc điểm của một số loài động vật thân mềm ở cạn tại khu vực thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Đề tài cấp cơ sở. Chủ nhiệm: TS. Đỗ Đức Sáng. Thời gian thực hiện: 2020-2021.

Khoa Sinh học
 • Website cựu sinh viên