Công bố khoa học

 1. Le Thu Ha, Huong Thi Thuy Ngo, (2014) Cd, Pb, and Cu in water and sediments and their bioaccumulation in freshwater fish of some lakes in Hanoi, Vietnam, Toxicological and Environmental Chemistryhttp://dx.org/10.1080/02772248.2013.877462.

 2. Trương Ngọc Kiểm, Nguyễn Nghĩa Thìn, Lê Thu Hà, (2012) Sự thay đổi tính chất vật lý và hoá học của đất theo các trạng thái thảm thực vật ở khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên – Văn Bài tỉnh Lào Cai, Tạp chí Khoa học và công nghệ (hội nghị khoa học trẻ toàn quốc trong lĩnh vực tự nhiên và công nghệ lần II) 50 (3C): 372-379.

 3. Trương Ngọc Kiểm, Nguyễn Nghĩa Thìn, (2012) Nghiên cứu tính đa dạng thảm thực vật ở khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên – Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) phục vụ mục đích bảo tồn đa dạng sinh học, Tạp chí Khoa học Khoa học tự nhiên và công nghệ, ĐHQG Hà Nội, 28 (2S) : 13-19.

 4. Đoàn Hương Mai, (2012) Nghiên cứu đa dạng sinh học xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội,Tạp chí Khoa học Khoa học tự nhiên và công nghệ, ĐHQG Hà Nội, 28 (2S): 20-24.

 5. Mai Đình Yên, Lưu Lan Hương, Đoàn Hương Mai, (2012) Định hướng phát triển kinh tế - xã hội các hệ sinh thái của thành phố Hà Nội dựa trên cơ sở phân tích các dịch vụ sinh thái của chúng,Tạp chí Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội. ISSN 1859-0527, 4: 27-31

 6. Đoàn Hương Mai, (2012), Đánh giá biến động lớp phủ thực vật xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 28, 4: 233-238   

 7. Đoàn Hương Mai, Phạm Mạnh Thế, Lưu Lan Hương (2011) Bước đầu nghiên cứu mức độ đa dạng của khu hệ động vật có xương sống trên cạn tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Tạp chí Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội 3: 37-42.

 8. Bùi Thị Hoa, Lưu Lan Hương (2010) Nghiên cứu sự phân bố của asen trong một số thành phần của hệ sinh thái hồ Tây Hà Nội. Tạp chí khoa học Tự nhiên và công nghệ (ĐHQGHN) 48(2A): 593-600.

 9. Đoàn Hương Mai (2009) Qui hoạch sinh thái huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Hội nghị Khoa học Toàn quốc lần thứ ba về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Hà Nội, 2009: 1440-1445.

 10. Lê Thu Hà, Lê Thị Bích Ngọc (2008) Chất lượng môi trường nước và đa dạng thực vật nổi, động vật nổi, động vật không xương sống cỡ lớn của đoạn sông Ngũ Huyện Khê chảy qua thôn Dương Ổ, xã Phong Khê, tỉnh Bắc Ninh. Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (ĐHQGHN) 24( 2S): 242-246.

 11. Bùi Thị Hoa, Nguyễn Xuân Huấn, Đoàn Hương Mai, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Thị Hải, Trần Thị Hằng (2007) Chất lượng nước cửa sông Bạch Đằng. Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ(ĐHQGHN) 23(1S): 95-99.

Khoa Sinh học
 • Website cựu sinh viên