Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

      Tham mưu, giúp việc cho Ban giám hiệu trong công tác quản lý và tổ chức đào tạo bậc đại học, sau đại học và Trung học phổ thông (THPT) Chuyên, bao gồm: công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo và xây dựng chương trình mở mã ngành mới; xét, công nhận tốt nghiệp cho người học.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác tuyển sinh

- Thực hiện công tác tuyển sinh bậc đại học, sau đại học và THPT Chuyên đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và của Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Nghiên cứu thị trường đào tạo và sử dụng lao động; xây dựng kế hoạch và phương thức tuyển sinh phù hợp với đặc điểm của các chương trình đào tạo, bám sát chiến lược của Trường.

- Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị trong quy hoạch, phát triển các ngành và chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường.

- Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, phương án tuyển sinh hàng năm đối với các bậc, hệ và chương trình đào tạo sau đại học, đại học và THPT Chuyên.

- Xây dựng các quy định, hướng dẫn về công tác tuyển sinh sau đại học, đại học và THPT Chuyên.

2.2. Công tác quản lý đào tạo

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về công tác đào tạo, về giờ giảng của cán bộ, về kết quả học tập của học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Báo cáo số liệu thống kê khi có yêu cầu.

- Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình đào tạo. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác tổ chức đào tạo của các đơn vị.

- Tổ chức xây dựng thời khóa biểu, lịch sử dụng giảng đường, lịch thi và kiểm tra của mỗi học kỳ. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ các học phần theo quy định.

- Quản lý và lữu trữ hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ kết quả học tập của sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Cấp giấy chứng nhận, hỗ trợ các thủ tục có liên quan đến kết quả tuyển sinh và học tập của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh.

- Tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án các cấp .

- Tổ chức xét học vụ, xét tốt nghiệp và làm thủ tục cấp bằng tốt nghiệp cho người học.

- Tổ chức thực hiện việc đổi mới phương thức quản lý công tác đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá.

- Đề xuất các yêu cầu, xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo.

- Trực tiếp tổ chức đào tạo các học phần chung: Ngoại ngữ, Triết học cho học viên sau đại học.

- Tổ chức thực hiện việc đổi mới phương thức quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá.

- Công nhận điểm các học phần chuyển đổi tương đương cho sinh viên và học viên.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án, hợp đồng liên kết đào tạo bậc đại học và sau đại học trong và ngoài nước.

- Xây dựng và tổ chức đào tạo các chứng chỉ hành nghề cho sinh viên và học viên.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án đào tạo đại học và sau đại học phục vụ phát triển nguồn nhân lực trình độ cao của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo về công tác đào tạo đại học và sau đại học.

- Xem xét, đề nghị ký hợp đồng thỉnh giảng.

2.3. Công tác phát triển chương trình và hợp tác đào tạo

- Tư vấn, xây dựng và phát triển ngành học, chương trình đào tạo mới theo định hướng phát triển của ĐHQGHN, của Trường và nhu cầu xã hội.

-  Xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo đại học và sau đại học.

- Đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các chương trình đào tạo .

- Triển khai đánh giá, cập nhật, điều chỉnh định kỳ các chương trình đào tạo .

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án hợp tác, hợp đồng liên kết đào tạo trong và ngoài nước.

2.4. Công tác giáo trình và cơ sở học liệu

- Xây dựng kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, chuyên khảo và học liệu phù hợp với định hướng phát triển các chương trình đào tạo.

 - Tổ chức thực hiện công tác biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở học liệu, bài giảng điện tử và giáo trình điện tử phục vụ công tác đào tạo.

- Cung cấp thường xuyên cơ sở học liệu lên cổng thông tin đào tạo của Trường.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án tăng cường cơ sở học liệu phục vụ đào tạo.

- Phát triển hệ thống học liệu số, đáp ứng tốt yêu cầu công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của người học.

2.5. Công tác phối hợp với các đơn vị khác

- Phối hợp với phòng Chính trị và Công tác sinh viên để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chế độ, chính sách và quản lý học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

- Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch ngân sách và phân bổ kinh phí hàng năm cho công tác đào tạo.

- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển nhân lực về công tác đào tạo; thẩm định hồ sơ cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm, thỉnh giảng .

- Phối hợp với phòng Quản trị - Bảo vệ để xây dựng đề án mở rộng diện tích lớp học và xây dựng lịch sử dụng giảng đường.

- Phối hợp với phòng Thanh tra, Pháp chế và Đảm bảo chất lượng để thực hiện công tác kiểm định, hậu kiểm định chất lượng đào tạo đại học và sau đại học.

- Phối hợp với Trung tâm CNTT&TT trong công tác quảng bá tuyển sinh.


  • Website cựu sinh viên