Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực: Phân loại học; Đa dạng sinh học và Bảo tồn đa dạng sinh học, Khai thác và sử dụng bền vững nguồn lợi sinh vật vùng ven bờ và biển, Sinh học nghề cá, Sinh học và sinh thái học động vật có xương sống, Quy hoạch sinh thái và các khu bảo vệ, Sinh thái học các thủy vực.

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên